Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk referendumbesluit

Uitgebreide informatie
Besluit van 16 augustus 2001, houdende regels ter uitvoering van de Tijdelijke referendumwet (Tijdelijk referendumbesluit)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2001, nr. CW01/63983;
Gelet op de Tijdelijke referendumwet;
Gezien het advies van de Kiesraad van 31 augustus 2000, nr. KR00/71862;
De Raad van State gehoord (advies van 27 april 2001, nr. W04.01.0176/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2001, nr. CW01/70125;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder referendum: raadgevend correctief referendum.
2.
Bepalingen in dit besluit die betrekking hebben op een referendum over een wet, zijn tevens van toepassing op een referendum over de stilzwijgende goedkeuring van een verdrag.
Artikel 2
Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van de registratieformulieren voor Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, is artikel D 2 van het Kiesbesluit van toepassing.
Artikel 3
Ten aanzien van de registratie van de kiesgerechtigdheid van Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, zijn de artikelen D 3 tot en met D 5 van het Kiesbesluitvan toepassing, met dien verstande dat in artikel D 5, in plaats van « artikel D 3, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 34, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.
1.
De bekendmaking van de dag en het uur van de zitting van het plaatselijk stembureau, bedoeld in artikel 85, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet, geschiedt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.
2.
De bekendmaking van de dag en het uur van de zitting van het hoofdstembureau, bedoeld in artikel 95, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet, geschiedt in één of meer dag- of nieuwsbladen die verspreid worden in de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd.
3.
De bekendmaking van de dag en het uur van de zittingen van het centraal stembureau, bedoeld in de artikelen 101, eerste lid, en 138, tweede lid, van de Tijdelijke referendumwet, geschiedt als volgt:
a. indien het een nationaal referendum betreft, door kennisgeving in de Staatscourant;
b. indien het een provinciaal of gemeentelijk referendum betreft, door kennisgeving op de in de provincie, onderscheidenlijk gemeente, gebruikelijke wijze.
Artikel 5
Op de zittingen van het hoofdstembureau en het plaatselijk stembureau is artikel E 1 van het Kiesbesluit van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Burgemeester en wethouders brengen de krachtens artikel 45, derde lid, van de Tijdelijke referendumwet aangewezen plaatsen waar verzoeken tot het houden van een referendum kunnen worden ingediend, alsmede de krachtens artikel 76, derde lid, van de Tijdelijke referendumwet aangewezen plaatsen waar een verklaring ter ondersteuning van een inleidend verzoek kan worden afgelegd, ter openbare kennis op de in de gemeente gebruikelijke wijze.
1.
Burgemeester en wethouders dragen zorg dat het formulier, bedoeld in artikel 80, derde lid, van de Tijdelijke referendumwet, vóór verstrekking wordt voorzien van het stempel van de gemeente.
2.
Het formulier is kosteloos verkrijgbaar ter secretarie van iedere gemeente waar een verklaring ter ondersteuning van de desbetreffende wet of het desbetreffende besluit kan worden afgelegd. Desgevraagd wordt het formulier, kosteloos, toegezonden.
3.
Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring per brief als bedoeld in artikel 80 van de Tijdelijke referendumwet wordt gebruik gemaakt van originele door het gemeentebestuur verstrekte formulieren of fotokopieën daarvan. Verklaringen die niet aan deze eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen.
1.
De kiesgerechtigde die zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, dient het verzoek tot het houden van een nationaal referendum in, onderscheidenlijk legt de verklaring ter ondersteuning van een inleidend verzoek voor een nationaal referendum af, per brief bij de gemeente 's-Gravenhage.
2.
Bij het verzoek, onderscheidenlijk de ondersteuningsverklaring, wordt een kopie van een geldig identiteitsbewijs overgelegd waaruit het Nederlanderschap blijkt, dan wel op een andere wijze aannemelijk gemaakt dat de betrokkene de Nederlandse nationaliteit bezit.
3.
Het verzoek, onderscheidenlijk de ondersteuningsverklaring, wordt opgesteld overeenkomstig een model, dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Voor het indienen van het verzoek, onderscheidenlijk het afleggen van de verklaring, kan gebruik gemaakt worden van een formulier, dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeente 's-Gravenhage, de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van Nederland, de Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba.
1.
Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage tekenen op verzoeken en ondersteuningsverklaringen die ontvangen worden buiten de termijn, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 75, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet, de datum aan waarop het verzoek, onderscheidenlijk de ondersteuningsverklaring, is ontvangen.
2.
Een verzoek dat ontvangen wordt nadat drie weken zijn verstreken na de mededeling als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Tijdelijke referendumwet dat over een wet een referendum kan worden gehouden, onderscheidenlijk een ondersteuningsverklaring die ontvangen wordt nadat zes weken zijn verstreken nadat het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau tot toelating van het inleidend verzoek onherroepelijk is geworden, wordt niet in behandeling genomen.
3.
Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage gaan zo spoedig mogelijk na of de verzoeker, onderscheidenlijk degene die de ondersteuningsverklaring heeft afgelegd, kiesgerechtigd is en of hij reeds een verzoek over dezelfde wet heeft ingediend, onderscheidenlijk een ondersteuningsverklaring over dezelfde wet heeft afgelegd. Op het formulier wordt hiervan aantekening gehouden.
4.
Burgemeester en wethouder van 's-Gravenhage gaan na of er met betrekking tot de verzoeker, onderscheidenlijk degene die de ondersteuningsverklaring heeft afgelegd, die zich vóór 1 oktober 1994 dan wel op of na 1 oktober 1994 buiten Nederland gevestigd heeft, gegevens bekend zijn in het persoonskaartenarchief of het schakelregister, bedoeld in artikel 139 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, onderscheidenlijk in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente waarin de kiezer is ingeschreven, en, zo dit het geval is, of deze overeenstemmen met de in het verzoek onderscheidenlijk de verklaring vermelde gegevens.
5.
Voor de beoordeling of aan de vereisten voor het kiesrecht is voldaan, is bepalend of dit op enig tijdstip binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, het geval was.
Artikel 10
Onverminderd artikel 9, tweede lid, zijn ongeldig de verzoeken, onderscheidenlijk de ondersteuningsverklaringen, die:
a. zijn ingediend, onderscheidenlijk afgelegd, door personen die daartoe ingevolge artikel 44, eerste lid, onderscheidenlijk 75, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet niet gerechtigd zijn;
b. zijn ingediend, onderscheidenlijk afgelegd voordat de termijn, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderscheidenlijk 75, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet is aangevangen;
c. niet alle krachtens artikel 8, tweede en derde lid, vereiste gegevens bevatten;
d. niet door de verzoeker, onderscheidenlijk degene die de verklaring heeft afgelegd, zijn ondertekend;
e. afkomstig zijn van kiesgerechtigden die meer dan één verzoek tot het houden van een referendum over dezelfde wet hebben ingediend, onderscheidenlijk meer dan één verklaring ter ondersteuning van een verzoek tot het houden van een referendum over dezelfde wet hebben afgelegd;
f. zijn ingediend, onderscheidenlijk afgelegd, door kiesgerechtigden die hun werkelijke woonplaats niet buiten Nederland hebben.
Artikel 11
Bij de controle van ingediende verzoeken en afgelegde ondersteuningsverklaringen, bedoeld in de artikelen 48, eerste lid, en 79, eerste lid, van de Tijdelijke referendumweten artikel 9, derde lid, van dit besluit, kan gebruik gemaakt worden van het administratienummer, bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens , van de verzoeker, onderscheidenlijk van degene die de verklaring heeft afgelegd.
1.
Gedeputeerde staten stellen zo spoedig mogelijk nadat de stemming voor de verkiezing van de leden van provinciale staten heeft plaatsgevonden, het aantal kiesgerechtigden voor die verkiezing vast en maken dit aantal onverwijld op de in de provincie gebruikelijke wijze bekend. Ten behoeve van de vaststelling van het aantal kiesgerechtigden verstrekken burgemeester en wethouders van de gemeenten die in de provincie zijn gelegen, zo spoedig mogelijk na de stemming de benodigde gegevens betreffende de aantallen kiesgerechtigden in hun gemeente aan gedeputeerde staten.
2.
Burgemeester en wethouders stellen zo spoedig mogelijk nadat de stemming voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, het aantal kiesgerechtigden voor die verkiezing vast en maken dit aantal onverwijld op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend.
Artikel 13
Ten aanzien van de stemming zijn de artikelen J 2 tot en met J 8 van het Kiesbesluit van toepassing.
Artikel 14
Bij het gelijktijdig plaatsvinden van een stemming voor een referendum ingevolge de Tijdelijke referendumwet met een andere, door de gemeenteraad uitgeschreven, stemming zijn de artikelen J 10 tot en met J 12a van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in deze artikelen in plaats van «de stemming ingevolge de Kieswet » telkens wordt gelezen: de stemming ingevolge de Tijdelijke referendumwet .
Artikel 15
Ten aanzien van het stemmen door middel van elektronische stemmachines zijn de artikelen J 13, J 15a tot en met J 17, J 19 tot en met J 25en artikel K 1 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat:
a. in artikel J 15a, eerste lid, in plaats van «de verkiezingen» wordt gelezen «referenda» en in plaats van «andere doeleinden dan verkiezingen» wordt gelezen: andere doeleinden dan verkiezingen of referenda;
b. in artikel J 21 in plaats van «de datum waarop en het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden» wordt gelezen: de datum waarop het referendum wordt gehouden en de benaming van de aan het referendum onderworpen wet of het aan het referendum onderworpen besluit, dan wel een afkorting daarvan;
c. in artikel J 23 in plaats van «een bepaalde kandidaat» wordt gelezen: zijn keuze inzake de wet of het besluit.
1.
Op de bij de stemming te gebruiken stemmachine wordt de benaming van de aan het referendum onderworpen wet of het aan het referendum onderworpen besluit vermeld en wordt aan de kiezer de keuze geboden zich voor of tegen de wet of het besluit uit te spreken.
2.
Bij ministeriële regeling wordt een model vastgesteld voor de wijze waarop de keuzes op de stemmachine worden vermeld.
1.
In of bij elk stemlokaal is instructiemateriaal aanwezig ter voorlichting van de kiezer over het gebruik van de stemmachine.
2.
Bij elke stemmachine is een gebruiksaanwijzing aangebracht.
Artikel 18
Ten aanzien van de schorsing van de zitting van het stembureau zijn de artikelen J 26 tot en met J 35 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in artikel J 26, tweede lid , in plaats van «tenzij het de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad» wordt gelezen: tenzij het een gemeentelijk referendum betreft.
Artikel 19
Ten aanzien van de verzending van de briefstembescheiden naar kiezers buiten Nederland is artikel M 1 van het Kiesbesluitvan toepassing.
Artikel 20
Ten aanzien van de extra zittingen van de briefstembureaus, bedoeld in artikel M 9 van de Kieswet, zijn de artikelen M 2 tot en met M 7 van het Kiesbesluit van toepassing.
Artikel 21
Het aantal kiesgerechtigden dat bevoegd is in een stemdistrict aan de stemming deel te nemen, wordt door het stembureau vastgesteld aan de hand van het afschrift, bedoeld in artikel J 17, eerste lid, van de Kieswet.
Artikel 22
Ten aanzien van de stemopneming door een stembureau waar met elektronische stemmachines wordt gestemd, zijn de artikelen N 2 , N 3 en N 5 tot en met N 8 van het Kiesbesluitvan toepassing, met dien verstande dat:
b. in artikel N 5, eerste lid, derde volzin, in plaats van «artikel N 4, eerste lid,» wordt gelezen: artikel 23, eerste lid, van het Tijdelijk referendumbesluit;
d. in artikel N 6, tweede lid, in plaats van «de uitslag van de verkiezingen» wordt gelezen: de uitslag van het referendum;
e. in artikel N 8 in plaats van «de toelating van de gekozen leden tot het vertegenwoordigend orgaan» wordt gelezen: de uitslag van het referendum.
1.
Onmiddellijk na de in artikel N 3 van het Kiesbesluit voorgeschreven handelingen, verricht de voorzitter de handelingen die nodig zijn om van de stemmachine een afdruk van de in het tweede lid bedoelde gegevens te verkrijgen.
2.
Het stembureau stelt vast:
a. het aantal stemmen dat voor de aan het referendum onderworpen wet of het aan het referendum onderworpen besluit is uitgebracht;
b. het aantal stemmen dat tegen de aan het referendum onderworpen wet of het aan het referendum onderworpen besluit is uitgebracht;
c. de som van de onder a en b bedoelde aantallen stemmen, zijnde het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
d. het aantal kiezers dat door middel van de stemmachine te kennen heeft gegeven geen keuze te willen maken, zijnde het aantal ongeldige stemmen.
3.
Indien in een stemlokaal meer dan één stemmachine wordt gebezigd, worden de in het tweede lid bedoelde aantallen per stemmachine vastgesteld en de aldus vastgestelde aantallen bij elkaar geteld.
4.
Tevens stelt het stembureau overeenkomstig artikel 21 het aantal kiesgerechtigden vast, dat bevoegd is in het stemdistrict aan de stemming deel te nemen.
5.
Vervolgens maakt de voorzitter de in het tweede tot en met het vierde lid bedoelde aantallen stemmen en kiesgerechtigden bekend. Door de aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht.
6.
Het geheugen van de stemmachine waarop de stemmen zijn vastgelegd wordt daarop in een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Indien in een stemlokaal meer dan één stemmachine wordt gebruikt, worden de geheugens gezamenlijk in een pak gedaan, dat eveneens wordt verzegeld.
Artikel 24
Ten aanzien van de schorsing en de hervatting van de stemopneming door briefstembureaus zijn de artikelen N 9 tot en met N 13 van het Kiesbesluitvan toepassing, met dien verstande dat in artikel N 13 in plaats van «bedoeld in artikel N 6 van de Kieswet» wordt gelezen: bedoeld in artikel 122, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet.
Artikel 25
In afwijking van artikel 12 gelden voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten in 1999 en de leden van de gemeenteraden in 1998 en 1999 de aantallen kiesgerechtigden, die door het Centraal Bureau voor de Statistiek ter zake van die verkiezingen zijn bekendgemaakt.
1.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke referendumwet in werking treedt.
2.
Ten aanzien van wetten en besluiten waarvoor op het tijdstip van het vervallen van dit besluit de termijn voor het indienen van een referendum is ingegaan, blijft het bepaalde in en krachtens dit besluit ook na dat tijdstip van kracht.
Artikel 27
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk referendumbesluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 augustus 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven vierde september 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Registratie van kiesgerechtigdheid van Nederlanders die buiten Nederland wonen
+ Hoofdstuk 3. Stembureaus
+ Hoofdstuk 4. Het inleidend verzoek en het definitieve verzoek tot het houden van een referendum
+ Hoofdstuk 5. De stemming
+ Hoofdstuk 6. De stemopneming door het stembureau
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht