Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2004, nr. WJZ/2004/34770(8149), betreffende het tijdelijk niet aanwijzen van monumenten tot beschermd monument (Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Monumentenwet 1988;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
b. monumenten:
1. alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde,
2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1,
c. beschermde monumenten: onroerende monumenten welke zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers.
Artikel 2
De minister wijst geen monumenten als bedoeld in artikel 1, onder b, sub 1, die zijn vervaardigd vóór 1940, aan als beschermd monument.
Artikel 3
De minister wijst geen monumenten als bedoeld in artikel 1, onder b, sub 1, die zijn vervaardigd na 1940, aan als beschermd monument, tenzij:
a. het desbetreffende monument vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend kenmerkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landinrichting of ruimtegebonden kunst, en
b. zich de omstandigheid voordoet dat:
1°. bij of krachtens de Woningwet een aanvraag is ingediend om het monument te wijzigen of te slopen,
2°. plannen in ontwikkeling zijn die bij uitvoering het voortbestaan van het monument in gevaar zouden brengen, of
3°. door het niet terstond aanwijzen als beschermd monument een concreet plan tot instandhouding van het monument niet of niet direct zal worden uitgevoerd.
Artikel 4
De minister wijst geen monumenten als bedoeld in artikel 1, onder b, sub 2, aan als beschermd monument, tenzij:
a. het desbetreffende monument vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend monument en er plannen in ontwikkeling zijn die bij uitvoering het voortbestaan van het desbetreffende monument in gevaar zouden brengen, of
b. het project Actualisering Monumenten Register-duurzaam van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek noodzaakt tot wijziging van een reeds genomen beslissing tot aanwijzing.
Artikel 5
Deze beleidsregel is niet van toepassing indien:
a. de procedure omtrent aanwijzing als beschermd monument vóór inwerkingtreding van deze beleidsregel is gestart, of
b. vóór inwerkingtreding van deze beleidsregel door of namens de minister bij belanghebbenden dan wel provincie of gemeente gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt omtrent aanwijzing als beschermd monument.
Artikel 6
De Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek worden ingetrokken met dien verstande dat die in de gevallen, bedoeld in artikel 5, van toepassing blijven voor monumenten als bedoeld in artikel 1, onder b, sub 1.
Artikel 7
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 8
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Gebouwde monumenten
+ § 3. Archeologische monumenten
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken