Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2009.

Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo

Uitgebreide informatie
Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo
Afwijkingsmogelijkheid De Minister kan op basis van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) een school of scholengemeenschap met vbo of Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) binnen het wettelijk kader van de WVO op aanvraag toestaan om vanaf het derde leerjaar van de inrichtings- en examenvoorschriften af te wijken. Afwijkingen worden toegestaan in verband met het aanbieden van onderwijs in het vmbo dat voldoet aan de eindtermen en kwaliteitseisen van een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs).
Voorwaarden
Voor het toestaan van de hiervoor bedoelde afwijking aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. Het bevoegd gezag van de vmbo-school die de assistentopleiding aanbiedt heeft in een samenwerkingsovereenkomst voldoende afspraken gemaakt met de mboinstelling over:
het programma-aanbod
de examinering en diplomering
de rechtsbescherming van de leerling
de doorstroom van de leerlingen na afronding van de assistentopleiding.
Deze afspraken moeten garanderen dat de inrichting van het onderwijs zodanig is dat wordt voldaan aan de eindtermen van een assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder a, van de WEB en diplomering kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de afstemming tussen de vbo- en mbo afdelingen binnen een ROC of AOC die vastgelegd wordt in de vorm van een overzicht van afspraken.
b. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt naast de vereisten voor een beroepspraktijk-vormingplaats in de WEB:
dat deze geschikt is voor de betrokken leeftijdsgroep;
dat elke schoolweek in het derde en vierde leerjaar zowel binnenschools- als buitenschools onderricht in de praktijk van een beroep omvat;
in de praktijkovereenkomst voor deze leerlingen wordt gewaarborgd dat aan de kwaliteitseisen genoemd in art. 10b6, lid 1 a t/m k WVO wordt voldaan, en
het bevoegd gezag draagt voor deze leerlingen zorg voor de beschikbaarheid van een gekwalificeerde mentor of docentbegeleider die de voortgang op de praktijkplek en de integratie tussen het binnenschools- en buitenschools programma bewaakt.
c. Het bevoegd gezag garandeert dat de leerling die de assistentopleiding volgt in de gelegenheid wordt gesteld zonodig een daarbij behorend examen af te leggen dat voldoet aan de eindtermen op basis van de WEB , zodat diplomering door het ROC of mbo binnen het AOC kan plaatsvinden. Het bevoegd gezag neemt verder in het examenreglement op op welke wijze het examen wordt afgenomen.
d. Een school kan slechts die assistentopleidingen aanbieden die passen bij het programma-aanbod en intrasectorale programma’s (afdelingslicenties) van de basisberoepsgerichte leerweg dat voor die school is toegestaan.
e. De betrokken scholen en instellingen werken mee aan monitoring van de uitvoering van de beleidsregel door het rijk.
Indiening van de aanvraag
Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap met vbo kan voor 1 juni 2008 een aanvraag indienen om toestemming te verkrijgen af te wijken van de inrichtings- en examenvoorschriften van de WVO .
Aanvragen worden ingediend bij:

• Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

of voor wat betreft een AOC bij:

• Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag.

Toestemming voor gehonoreerde aanvragen wordt in principe verleend voor de periode van de duur van de regeling. Bij de aanvraag is gevoegd de samenwerkingsovereenkomst met het ROC of het overzicht van afstemming binnen de ROC met vbo of AOC.
Beschikkingstermijn
Op de aanvraag wordt door de Minister van OCW c.q. LNV in 2008 voor 1 juli van dit jaar beschikt.
Geldigheidsduur beleidsregel Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van Uitleg OCW-Regelingen, waarin deze beleidsregel wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.
Bekendmaking
Deze beleidsregel zal met de toelichting in Uitleg OCWregelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als ”Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo”.
De
minister
minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Voorwaarden
Indiening van de aanvraag
Beschikkingstermijn
Bekendmaking
Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht