Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2016.

Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015

Uitgebreide informatie
Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 februari 2015, nr. 598318, omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van het nemen van preventieve maatregelen na een woning- of bedrijfsoverval (Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;
b. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 34 Wet Justitie-subsidies;
c. preventieve maatregelen: maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd, waaronder het inwinnen van advies en het verkrijgen van een certificaat;
d. overval: het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich bevinden in een afgeschermde ruimte, of een poging daartoe;
e. criminele activiteiten: gedragingen die bij of krachtens de wet strafbaar zijn gesteld;
f. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven: de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.
1.
De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. In bijlage 1 van deze beleidsregels zijn voorbeelden van preventieve maatregelen opgenomen.
2.
De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.
1.
De subsidie kan worden verstrekt indien:
a. de aanvrager door middel van een proces-verbaal van aangifte aantoont dat in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;
b. de aanvrager door middel van facturen of betalingsbewijzen aantoont preventieve maatregelen te hebben genomen.
2.
De subsidie wordt niet verstrekt indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager.
1.
Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
2.
De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier dat is opgenomen in bijlage 2 van deze beleidsregels. De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van het proces-verbaal van aangifte, een kopie van facturen of betalingsbewijzen van de genomen preventieve maatregelen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
3.
De aanvraag wordt ingediend vóór 1 juli 2016.
Artikel 5
De Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen worden ingetrokken.
1.
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
2.
Deze beleidsregels vervallen met ingang van 1 oktober 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor 1 oktober 2016 zijn verstrekt.
Artikel 7
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht