Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen
De Directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Minister van Financiën in overeenstemming met de bevoegde autoriteiten van België het volgende besloten:
Inleiding
Op grond van artikel 26 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 19 oktober 1970 en artikel 28 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 heeft tussen de Nederlandse en Belgische bevoegde autoriteiten overleg plaatsgevonden over de belastingheffing van Nederlandse visserij-ondernemingen en de aan boord van de schepen van die ondernemingen werkzame personen, die de visvangst beoefenen op schepen die onder Belgische vlag varen.
Het overleg heeft plaatsgevonden in verband met de dubbele belasting over de winst die is ontstaan doordat de Nederlandse visserijondernemingen vanwege de invoering van vangstquota hun visserijactiviteiten – in de regel via een nieuw opgerichte BVBA of NV naar Belgisch recht – voor een deel vanuit België zijn gaan verrichten. In het bijgevoegde memorandum van overeenstemming is aangegeven op welke wijze deze dubbele belasting, afhankelijk van de plaats waar de feitelijke leiding van de BVBA of NV en het zwaartepunt van de visserijactiviteiten zijn gelegen, ongedaan wordt gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt dat in het memorandum van overeenstemming uitsluitend wordt gesproken over naar Belgisch recht opgerichte BVBA of een NV. In voorkomend geval wordt hieronder tevens begrepen een naar Nederlands recht opgerichte BV of NV.
Tevens wordt in het memorandum van overeenstemming ingegaan op de verdeling van de heffingsbevoegdheid over de beloning van bemanningsleden die aan boord van de schepen van deze visserijondernemingen werkzaam zijn. Een bijzonderheid daarbij betreft de positie van zogenoemde deelvissers. Naar Nederlandse fiscale maatstaven worden zij onder voorwaarden als ondernemer beschouwd, terwijl zij naar Belgische fiscale maatstaven altijd als werknemer kwalificeren.
Ingangsdatum
Volgens § 6 van het memorandum van overeenstemming is de overeengekomen regeling van toepassing voor belastingjaren en belastingtijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 1999 en waarvan de aanslagen op de dag van publicatie ervan niet onherroepelijk vaststaan. Voor wat Nederland betreft geldt daarbij de volgende aanvulling.
Gelet op de omstandigheid dat het onderhavige overleg lange tijd heeft geduurd, heeft de inspecteur in veel gevallen over jaren vanaf 1999 een aanslag opgelegd op basis van de veronderstelling dat Nederland het exclusieve heffingsrecht heeft over de met de visserijactiviteiten behaalde winst respectievelijk over de beloning van de bemanningsleden. Voor die gevallen keur ik, voor zover nodig, goed dat de onherroepelijk vaststaande aanslagen met inachtneming van de regeling ambtshalve worden verminderd.
Een complicerende factor daarbij kan zijn dat België niet de mogelijkheid heeft om onherroepelijk vaststaande aanslagen ambtshalve te verminderen. Voor die gevallen keur ik goed dat de inspecteur voor de Nederlandse belastingheffing uitgaat van de feiten en omstandigheden waarop de Belgische aanslag is gebaseerd. Indien de Belgische aanslag bijvoorbeeld is gebaseerd op de veronderstelling dat de feitelijke leiding van de BVBA én het zwaartepunt van de visserijactiviteiten in België zijn gelegen, dan geldt hetzelfde voor de Nederlandse belastingheffing (de omstandigheid dat de feitelijke leiding van de BVBA en het zwaartepunt van de visserijactiviteiten in Nederland zijn gelegen is dan niet van belang).
Laatstbedoelde goedkeuring geldt overigens alleen indien belanghebbende over de jaren die het betreft, bescheiden overlegt waaruit blijkt dat de Belgische aanslagen niet in overeenstemming met de onderhavige regeling ambtshalve verminderd kunnen worden.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de belastingjaren en belastingtijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 1999.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 september 2006
De
Minister
Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken
Inhoudsopgave
Inleiding
Ingangsdatum
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht