Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op aanpassingen van de prijs in de situatie waarin een deelneming is vervreemd of verkregen vóór 1 januari 2002, termijnverlenging verzoek om toepassing van het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M
1. Inleiding
Bij de Wet van 11 december 2002, Stb. 613, is de werking van artikel 13, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 uitgebreid. Naast de vervreemding en de verkrijging van een deelneming tegen een zgn. earn-outregeling zijn ook aanpassingen van de prijs waartegen een deelneming is vervreemd of verkregen, onder de deelnemingsvrijstelling gebracht. Deze uitbreiding geldt met ingang van 1 januari 2002, en ziet op vervreemdingen en verkrijgingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 januari 2002. In dit besluit wordt een goedkeuring verleend voor situaties waarin een dergelijke vervreemding of verkrijging vóór 1 januari 2002 heeft plaatsgevonden. Verder wordt de uiterste indieningstermijn voor een verzoek op basis van het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M (Infobulletin 2002/753) verlengd.
2. Vervreemdingen en verkrijgingen vóór 1 januari 2002
Mij is de vraag voorgelegd of aanpassingen van de prijs waartegen een deelneming is vervreemd of verkregen, eveneens onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden gebracht ingeval de vervreemding of verkrijging heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2002.
3. Goedkeuring
Ik keur goed dat, ingeval een deelneming is vervreemd of verkregen vóór 1 januari 2002, de in het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M getroffen regeling inzake zgn. earn-outregelingen, overeenkomstige toepassing vindt bij aanpassingen van de prijs waartegen de deelneming is vervreemd of verkregen.
Dit betekent dat:
1. indien bij alle koper(s) en verkoper(s) de deelnemingsvrijstelling van toepassing is met betrekking tot de vervreemde/verkregen aandelen, op verzoek van alle betrokken partijen de inspecteur via een vaststellingsovereenkomst kan goedkeuren dat de prijsaanpassingen onder de deelnemingsvrijstelling vallen (vgl. de punten 4. en 5. uit het besluit CPP2002/2313M).
De concept-vaststellingsovereenkomst is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
2. in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij één of enkele betrokken partijen is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing) de inspecteur in overleg treedt met Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen, kennisgroep deelnemingsvrijstelling (vgl. punt 6. van het besluit CPP2002/2313M). Bij de beoordeling van een verzoek zullen dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als vermeld in de punten 6.1 en 6.2 van het besluit CPP2002/2313M. Als gevolg hiervan zal onder andere worden getoetst of het verzoek zal leiden tot een voorzienbaar voordeel; in dat geval wordt het verzoek niet ingewilligd.
Voor de uiterste indieningstermijn voor het verzoek: zie het hierna volgende punt 4.
4. Indieningstermijn verzoek bij prijsaanpassingen
In afwijking van de in het besluit CPP2002/2313M opgenomen termijn dient een verzoek om toepassing van de deelnemingsvrijstelling bij aanpassingen van de prijs, te worden ingediend vóór 1 september 2003.
5. Verlenging van indieningstermijn verzoek bij earn-outregelingen
In het besluit CPP2002/2313M is als voorwaarde voor inwilliging van een verzoek bij een earn-outregeling opgenomen dat het verzoek vóór 1 januari 2003 moet worden ingediend.
Ik heb echter aanleiding gevonden de indieningstermijn voor verzoeken om toepassing van de in besluit CPP2002/2313M opgenomen regeling te verlengen tot 1 september 2003.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Vervreemdingen en verkrijgingen vóór 1 januari 2002
3. Goedkeuring
4. Indieningstermijn verzoek bij prijsaanpassingen
5. Verlenging van indieningstermijn verzoek bij earn-outregelingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht