Tweede verlenging aanstelling wegbereiders leerlinggebonden financiering (lgf)
Inleiding
Met deze publicatie wordt de aanstelling van de Wegbereiders lgf verlengd van 1 januari 2003 tot 1 januari 2004. De Wegbereiders lgf zijn in 1998 in het kader van het traject Leerlinggebonden financiering van start gegaan. In de beginfase lag de nadruk van de werkzaamheden van de wegbereiders lgf op de coördinatie en de ondersteuning bij de vorming van rec’s fen de coördinatie van de expertiseontwikkeling ten behoeve van de rec’s. In de loop der jaren is het takenpakket van de Wegbereiders lgf uitgebreid en zijn accenten verlegd van de vorming van rec’s fnaar de inhoudelijke inrichting daarvan. De taakstelling van de Wegbereiders lgf is opgenomen in de voorlichtings-publicatie ”Verlenging aanstelling Wegbereiders lgf” die op 20 december 2000 in het Gele Katern is gepubliceerd. In het laatste jaar zijn de activiteiten gericht op:
de ontwikkeling van de wettelijke taken van het rec’s;
de afstemming met zorgvoorzieningen binnen WSNS en het VMBO;
de voorbereiding van het reguliere onderwijs op de invoering van lgf;
de afronding van het ontwikkeltraject;
de organisatie van de onderwijsconsulenten. Over deze onderwijsconsulenten is op 31 juli 2002 (nr. 18) een publicatie in het Gele katern bij Uitleg verschenen.
In het najaar van 2003 zal overleg worden gevoerd met het georganiseerde onderwijsveld over de wijze waarop na 1 januari 2004 voorzien kan worden in de begeleiding van de rec’s en de positionering van activiteiten die nog niet zijn afgerond of waarvan voortzetting wenselijk is.
Aanwijzing Wegbereiders De minister heeft voor de periode 1 januari 2003 tot 1 januari 2004 aangewezen als Wegbereiders leerlinggebonden financiering:
1 C.P.J.M. Kuijs
2 F.E. Meijer
Positionering
De Wegbereiders voeren hun taken binnen vastgestelde en zich ontwikkelende beleidskaders onder verantwoordelijkheid van het ministerie uit. Zij opereren in overleg met (vertegenwoordigers van) het veld, maar hebben ten aanzien van deze derden geen verantwoordingsplicht.
Secretariaat
De secretariële en organisatorische ondersteuning aan de Wegbereiders wordt verleend door de Stichting Ondersteuning Projecten in Overheidssectoren te Den Haag.
Werkwijze De Wegbereiders stellen een activiteitenplan op met werkzaamheden voor 2003. Het plan gaat vergezeld van een begroting van de kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het plan van werkzaamheden en de bijbehorende begroting behoeven de goedkeuring van de minister. De minister kan aanwijzingen geven voor de bijstelling van het plan en de begroting. Alvorens goedkeuring te geven aan het plan en de begroting, of aanwijzingen te geven voor bijstelling van plan en begroting voert de minister overleg met de organisaties van besturen, personeel en ouders, de CG-raad en het platform van 2/3 onderwijs.
Budget
De minister stelt de financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden conform de goedgekeurde begroting.
De
minister
Inhoudsopgave
Inleiding
Positionering
Secretariaat
Budget
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht