Uitstelregelingen belastingconsulenten Particulieren en Ondernemingen
1. Uitstelregelingen
In het periodiek overleg van het ministerie en de directies met organisaties van belastingconsulenten op 17 september 1991 is overeenstemming bereikt over de definitieve uitstelregelingen belastingconsulenten Particulieren en Ondernemingen. Deze nieuwe uitstelregelingen worden op 1-1-92 van kracht en gelden voor de aangiftebiljetten 1991 en volgende jaren.
In verband met de (gedeeltelijk) uitgestelde omslag van de eenheden directe belastingen te Gennep, Helmond, ’s-?Hertogenbosch, Oss, Tilburg en Waalwijk en vennootschapsbelasting Eindhoven zal voor deze eenheden voor de aangiftebiljetten 1991 nog een overgangsregeling gelden.
2. Termijnen
In de nieuwe uitstelregelingen zijn de termijnen van uitstel als volgt vastgesteld:
a. Particulieren:
1/4–1/1, of 7 termijnen.
b. Ondernemingen:
1/4–1/3, of 9 termijnen.
De aangiftebiljetten IB worden vanaf 1 april aan de eenheden Ondernemingen enz. ingezonden. De aangiftebiljetten Vpb worden vanaf 1 juni ingezonden. Daarbij wordt in de periode
De uitstellijsten moeten voor beide middelen vóór 1 april bij de kantoorinspecteur worden ingediend.
De VA-biljetten IB moeten vóór 1 april en de VA-biljetten Vpb vóór 1 juni bij de bevoegde inspecteurs worden ingediend.
Deze wijziging houdt in dat het verzoek om uitstel op het VA-biljet Vpb voor belastingconsulenten komt te vervallen. Er zal door de eenheden op moeten worden toegezien dat t.a.v. alle Vpb-posten waarvoor per 1/4 uitstel is verleend, voor 1/6 òf aangifte is gedaan, òf een VA-biljet is ingediend. Indien dit niet het geval is moet het verleende uitstel worden ingetrokken. De bevoegde inspecteur zendt daartoe terstond na ontvangst van de opgaaf van de ingezonden VA-biljetten (model II bij de uitstelregeling Ondernemingen) – onder aantekening van eventueel geconstateerde verschillen tussen het aantal ontvangen VA-biljetten en het op model II vermelde aantal – uiterlijk op 1/6 een kopie van deze opgaaf aan de kantoorinspecteur, die het aantal vergelijkt met het per 1/4 ontvangen totaaloverzicht (model I). Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met eventueel in de periode 1/4–1/6 ingediende aangiften Vpb. Bij geconstateerde verschillen verzoekt de kantoorinspecteur de belastingconsulent om toelichting. Zonodig trekt hij het uitstel voor ontbrekende VA-biljetten in en informeert hij de bevoegde inspecteur. Een schematische weergave van deze procedure is als bijlage bijgevoegd.
Het bijzonder en incidenteel uitstel moeten 14 dagen voor afloop van de termijn van het normale uitstel bij de kantoorinspecteur worden aangevraagd. De kantoorinspecteur neemt na ontvangst van een verzoek terstond kontakt op met de bevoegde inspecteur. De bevoegde inspecteur neemt daarop een beslissing en deelt deze mee aan de kantoorinspecteur die vervolgens de belastingconsulent informeert.
In verband met de nieuwe regeling zullen verzoeken voor de aangiftebiljetten 1990 per 15 december 1991 (P) en 15 februari 1992 (O) moeten zijn ingediend. Verzocht wordt ten aanzien van deze data nog enige soepelheid te betrachten.
Ingevolge de in de regelingen opgenomen bepalingen worden verzoeken om bijzonder en incidenteel uitstel in drievoud bij de kantoorinspecteur ingediend. Eén exemplaar hiervan is bestemd voor de bevoegde inspecteur. Het andere wordt – nadat eerst overleg met de bevoegde inspecteur heeft plaatsgevonden – aan de belastingconsulent teruggezonden.
Voor de goede orde wordt – gezien de ervaringen met de regeling die in de jaren 1990 en 1991 heeft gegolden – de aandacht gevraagd voor competentiewijziging. Indien deze tussentijds wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de uitstelperiode. Met name is dit van belang bij wijziging van O.- in P.-posten. Het verdient in het algemeen aanbeveling de belastingconsulent te informeren omtrent competentiewijziging, aangezien deze niet altijd door zijn cliënten wordt geïnformeerd. Voorkomen moet worden dat ten onrechte aanmaningen worden verzonden.
1/4–1/11 per termijn 10% en
1/11–1/3 12,5% ingeleverd.
3. Kantoorinspecteur, bevoegde inspecteur en vestigingen
De aandacht wordt erop gevestigd dat indien als onderdeel van de herstructurering één of meer vestigingen gehandhaafd blijven, de hoofdvestiging als kantoorinspecteur optreedt en niet de vestigingen. De inlevering van de VA-biljetten en aangiftebiljetten door de belastingconsulenten vindt wel plaats bij de vestigingen: deze worden namelijk op de aangiftebiljetten vermeld.
Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het hoofd van een eenheid Ondernemingen tevens optreedt als kantoorinspecteur voor de eenheden Grote Ondernemingen.
De kantoorinspecteur en de bevoegde inspecteur plegen in ieder geval overleg indien er sprake is van:
aanwijsposten;
bijzonder en incidenteel uitstel;
(alleen bij O-posten) het niet indienen van VA-biljetten.
4. Gelijktijdige inlevering
Zoals bekend moet voor de
bij elkaar behorende aangiftebiljetten IB en
tot eenzelfde entiteit behorende aangiftebiljetten IB en Vpb dezelfde inleveringstermijn worden aangehouden. Echter zal realisatie bij de O.-posten in een aantal gevallen niet mogelijk zijn door o.a.
In verband hiermee is in deze bepaling de toevoeging ‘indien dat enigszins mogelijk is’ gehandhaafd.
Een uitzondering op deze regel kan worden gevormd door de voorrangsposten. Deze aangiftebiljetten moeten om het recht op een negatieve voorlopige aanslag te verkrijgen – vóór bepaalde tijdstippen worden ingeleverd. De aandacht wordt erop gevestigd dat deze negatieve voorlopige aanslagen op de daarvoor geldende tijdstippen moeten zijn uitgereikt, dus ook in de gevallen dat de overige aangiftebiljetten van een entiteit nog niet of op andere tijdstippen zijn ingeleverd.
de grotere complexiteit en verscheidenheid;
het grotere aantal belastingplichtigen;
het optreden van meer dan één belastingconsulent.
5. Materieel
De uitstelregelingen belastingconsulenten Particulieren IB 034.1Z*1PL (Ib. 21a) en Ondernemingen VpB071.2Z*1PL (Vpb.-59), uitgave december 1989, vervallen per 1-1-1992. Verzocht wordt dit materieel op te zenden met het overige vervallen materieel (volgens onderdeel 3, bijlage 6, van het boekwerk Beheer van Eenheden).
De nieuwe uitstelregelingen zullen als materieelnummers krijgen:
IB 034.1Z*2PL (Ib. 21a) en
VpB071.2Z*2PL (Vpb. 59)
Het nieuwe materieel zal tegen november aan alle in het beconbestand opgenomen belastingconsulenten worden toegezonden. Voor toezending aan nieuwe belastingconsulenten is het wenselijk dat de eenheden het nieuwe materieel bestellen. Dit kan op de gebruikelijke wijze. Aflevering zal plaatsvinden tussen 1 november en 31 december a.s.
Er wordt op gewezen dat – naar verwachting in de loop van 1992 – de uitstelregelingen in huisstijl zullen worden omgezet. Voor de tussenliggende periode lijkt daarom de minimum bestelhoeveelheid (100 ex. van iedere soort) voldoende.
6. Afwijkende regeling
De afwijkende regeling voor op P-posten gespecialiseerde belastingconsulenten (zie IIPV-445, punt 2) zal worden bestendigd. Het ontmoet geen bezwaar indien aan belastingconsulenten die nagenoeg uitsluitend Vpb-aangiften verzorgen en dus in de maanden april en mei geen IB-aangiften kunnen indienen, eveneens wordt tegemoetgekomen.
De afspraken worden uitsluitend door de kantoorinspecteurs getroffen.
Inhoudsopgave
1. Uitstelregelingen
2. Termijnen
3. Kantoorinspecteur, bevoegde inspecteur en vestigingen
4. Gelijktijdige inlevering
5. Materieel
6. Afwijkende regeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht