Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.

Uitgebreide informatie
Besluit van 11 december 1996, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen en wijziging van enige besluiten op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 1996, CSZ/EZ/965709;
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de artikelen 8, tweede lid, en 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 5, tweede lid, 8, tweede lid, 11 en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1996, nr. W13.96.0264);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 1996, CSZ/EZ/9615140
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als zorg in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen naast die, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van die wet, worden de volgende vormen van hulp aangewezen:
a. de vormen van hulp voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 10.1.4, eerste lid en artikel 11.1.5, van de Wet langdurige zorg of artikel 68 van de Zorgverzekeringswet;
b. publieke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Wet publieke gezondheid ;
c. de ambulante hulpverlening gericht op verslavingsproblemen en de preventie daarvan;
d. vormen van hulp waarbij handelingen als bedoeld in artikel 36 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg worden verricht en die niet vallen onder zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg ;
e. [vervallen;]
f. [vervallen;]
g. bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker als bedoeld in hoofdstuk II van de Subsidieregeling publieke gezondheid.
Artikel 2
[Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]
Artikel 3
[Wijzigt het Besluit erkenning categorie├źn van instellingen Zfw.]
Artikel 4
[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]
Artikel 6
[Wijzigt het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering.]
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 december 1996
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de twintigste december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht