Besluit van 10 juli 2015, houdende regels met betrekking tot de uitvoering van hoofdstuk IIB van de Bankwet 1998 (Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM/2014/1160 M, directie Financiële Markten;
Gelet op de artikelen 9d, eerste lid, aanhef en onderdeel b, tweede, derde en vierde lid, en 9g, tweede lid, van de Bankwet 1998;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2014, no. W06.14.0279/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, FM/2014/1577 U, directie Financiële Markten;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De internationale organisaties, bedoeld in artikel 9d, eerste lid, aanhef, van de Bankwet 1998 zijn:
a. het Internationaal Monetair Fonds;
b. de Raad voor Financiële Stabiliteit;
c. de Bank voor Internationale Betalingen.
2.
De rechtspersonen, bedoeld in artikel 9d, eerste lid, onderdeel b, van de Bankwet 1998, zijn:
a. de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
b. de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel.
3.
De categorieën, bedoeld in artikel 9d, tweede lid, van de Bankwet 1998 en de gegevens die de Bank bij hen kan opvragen, zijn:
a. de Stichting Bureau Kredietregistratie gevestigd te Tiel, waarbij gegevens kunnen worden opgevraagd die zijn geregistreerd in haar Centraal Krediet Informatiesysteem, zijnde een stelsel van kredietregistratie als bedoeld in artikel 4:32 van de Wet op het financieel toezicht;
b. financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarbij gegevens kunnen worden opgevraagd over balansposten van die ondernemingen en financiële transacties van die ondernemingen met andere partijen, voor zover deze gegevens niet door de Bank kunnen worden verkregen uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht ;
c. ondernemingen die buiten het reguliere bankwezen actief zijn in het kredietintermediatieproces, waarbij gegevens kunnen worden opgevraagd over balansposten van die ondernemingen en financiële transacties van die ondernemingen met andere partijen.
1.
De aanlevering van de gegevens, bedoeld in artikel 9d, derde lid, van de Bankwet 1998, vindt plaats binnen een door de Bank te stellen termijn die ten minste drie weken bedraagt.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de Bank een kortere termijn stellen indien dit vanwege de spoedeisendheid van het verzoek noodzakelijk is.
Artikel 3. (kosten)
De instanties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en derde lid, onderdeel a, mogen de kosten die zij hebben gemaakt voor het verzamelen, produceren, vermenigvuldigen en verstrekken van gegevens, in rekening brengen bij de Bank.
1.
Het basisbedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 9g, tweede lid, van de Bankwet 1998, bedraagt € 5.000.
2.
De Bank kan het basisbedrag met ten hoogste 100 procent verlagen of met ten hoogste 50 procent verhogen, indien de ernst of de duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
3.
De Bank kan voorts het basisbedrag met ten hoogste 100 procent verlagen of met ten hoogste 50 procent verhogen, indien de mate van verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
Wassenaar, 10 juli 2015
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste juli 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. (aanwijzen organisaties en gegevens)
Artikel 2. (termijn)
Artikel 3. (kosten)
Artikel 4. (basisbedrag boete)
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht