Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 27 maart 2008, FM 2008-00756 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 18°, 6, derde lid, 7, derde lid, 15, eerste lid, en 31, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 6, zesde lid, en 23, tweede lid, van de Wet politiegegevens, artikel 2, eerste lid van de Sanctiewet 1977, artikel 5, tweede lid van de Wet documentatie vennootschappen, artikelen 3:9, derde lid, 3:10, tweede en derde lid, 3:17, tweede lid, 3:99, derde lid, 4:10, derde lid en 4:14, tweede lid, aanhef, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 9, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 105, tiende lid, van de Pensioenwet, artikel 110, tiende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 17 april 2008, no. W06.08.0111/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie, van 11 juli 2008, nr. FM01749M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
betaalinstrument: betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten;
geldtransfer: geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten;
Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319);
wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme .
Artikel 2
Artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op 100 procent dochtermaatschappijen van de in artikel 6, eerste lid, onderdelen c en d van de wet genoemde cliënten.
Artikel 3
Artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op producten of transacties die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, derde lid, van richtlijn nr. 2006/70/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214).
Artikel 4
De indicatoren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de wet, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht.
2.
Aan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:
a. de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan Onze Minister op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet ;
b. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen;
c. de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden.
Artikel 6
[Wijzigt het Besluit politiegegevens.]
Artikel 7
[Wijzigt het Besluit melding transacties financiering terrorisme.]
Artikel 8
[Wijzigt het Besluit documentatie vennootschappen.]
Artikel 9
[Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel 10
[Wijzigt het Besluit justitiële gegevens.]
Artikel 11
[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]
Artikel 12
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel 13
[Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]
Artikel 14
[Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel 15
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 15 juli 2008
De Minister van Financiën a.i. ,
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de negenentwintigste juli 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht