Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo
Algemeen
Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, CITO, Cƒi e.d. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken. De instanties die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling met scholen hebben een gemeenschappelijke afspraak voor de vakcodering ontwikkeld. Deze afspraak omvat de bestaande en nieuwe (studiehuis) vakken voor het havo en vwo.
De gekozen systematiek is tevens geschikt, maar nog niet ingevuld, voor mavo en vbo en voor het vmbo. De aanvulling voor mavo en vbo zal in het najaar van1999 gepubliceerd worden. De voorliggende publicatie zal, inclusief komende aanvullingen permanent in het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl) beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij:
CFI/ICO/VOtelefoonnummer 079-323.24.44.
De systematiek van de vakcodering vanaf schooljaar 1999 - 2000
In deze systematiek wordt een vak uniek benoemd met:
de elementcode Integrale Leerlingtelling (ILT-code) van de opleidingen conform de ILT die door Cƒi onderhouden en bekendgemaakt wordt en;
de code ter aanduiding van het vak.
Vakaanduidingen in onderstaande tabel
Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:
1. de wettelijke vaknaam voor gebruik op een diploma of cijferlijst, bijvoorbeeld: Franse taal1,2; de namen van de vakken van de examens oude stijl zijn wettelijk vastgelegd in het Eindexamenbesluit dat van kracht was voor alle eindexamens van 1998 en van kracht blijft voor alle eindexamens oude stijl die vooraf gaan aan de profielexamens. De wettelijke namen van de vakken van de profielexamens worden wettelijk vastgelegd in de ’Regeling modellen examendocumenten havo/vwo’ die in december 1999 wordt gepubliceerd. Mocht de benaming van de vakken dan gewijzigd zijn, dan wordt dat in de publicatie op Internet direct gewijzigd.
2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld: Frans1,2;
3. de vakafkorting voor gegevensuitwisseling met landelijke instanties en / of registers, bijvoorbeeld: fa12
4. het vaknummer voor gebruik in informatiesystemen, bijvoorbeeld: 052; deze nummering wordt gebruikt vanaf schooljaar 1999 – 2000.
Onderstaand overzicht vermeldt voor elk vak per kolom de voorgeschreven aanduiding. Voorlopig zal aan de lijst ook de benaming en de codes zijn toegevoegd van de vakken van de examens oude stijl die aan de profielexamens voorafgaan.
De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:
wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;
vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;
vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;
vaknummer, numeriek, maximaal 3 posities.
De
staatssecretaris
directeur voortgezet onderwijs
Inhoudsopgave
Algemeen
De systematiek van de vakcodering vanaf schooljaar 1999 - 2000
Vakaanduidingen in onderstaande tabel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht