Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
De eerdere voorlichtingspublicatie Vaknamen en Vakcodes voor vmbo leerwegen komt hiermee te vervallen. Het betreft de publicatie VO/BOB/2002/2936 van 8 mei 2002 , Gele Katern nr. 12. Deze publicatie voegt de aanvullende tabel in met vaknamen en vakcodes van de ’combi vakken’ in de sector landbouw, zoals in mei 2003 op de internetsite eindexamen.nl gepubliceerd. Daarbij zijn de vaknamen betreffende de sector landbouw verkort door de aanhef ’Landbouw en natuurlijke omgeving’ in te korten tot LNO, waardoor ze binnen de daarvoor beschikbare lengte in de geautomatiseerde systemen passen. Tevens zijn enkele vakken, die aan een beperkte groep scholen gegeven worden, toegevoegd. Er zijn derhalve geen vaknamen en vakcodes gewijzigd, echter er wordt voorzien in een volledig overzicht.
Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, CITO-Groep, Cfi e.d. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken. De instanties die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling met scholen hebben een gemeenschappelijke afspraak voor de vakcodering ontwikkeld. Deze afspraak omvat de nieuwe vakken voor de leerwegen in het vmbo. De voorliggende publicatie zal, inclusief komende aanvullingen, permanent in het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl) beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: CFI/ICO/VO, telefoonnummer 079-3232444.
De benaming van onderstaande vakken komt overeen met de benaming gehanteerd in de regeling modellen diploma’s vmbo. Bij de beroepsgerichte programma’s in de sector landbouw kunnen twee programma’s worden gecombineerd tot één examenvak. Hiervoor zijn in deze publicatie nu ook de vaknamen en vakcodes opgenomen (zie ook de regeling diploma’s modellen vmbo).
De systematiek van de vakcodering
In deze systematiek wordt een vak uniek benoemd met:
X de elementcode Integrale Leerlingtelling (ILT-code) van de opleidingen conform de ILT die door Cfi onderhouden en bekendgemaakt wordt en
X de code ter aanduiding van het vak.
In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg is het beroepsgerichte programma bepalend voor de sector waar de leerlingen examen in doen. De elementcodering is hier op afgestemd. Leerlingen in de theoretische leerweg hoeven pas hun sector te kiezen in het vierde leerjaar als zij hun sectorwerkstuk maken. De elementcodering 0400 is niet verder gedifferentieerd.
Voor LWOO en LWT kunnen bij overeenkomstige opleidingen voor de beroepsgerichte programma’s dezelfde vakcodes gehanteerd worden als in deze lijst opgenomen echter in combinatie met de respectievelijk bij LWOO en LWT behorende elementcodes.
Vakaanduidingen in onderstaande
Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:
1. de vaknaam voor gebruik op examendocumenten (met name de cijferlijst bij het diploma) is wettelijk vastgelegd. De namen van de algemene vakken zijn vastgelegd in de WVO artikelen 10, 10b en 10d. De namen van de in de WVO artikel 10b en 10d bedoelde beroepsgerichte afdelingsvakken zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO artikel 26h, respectievelijk 26i en de intrasectorale programma’s zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26j;
2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld: bloembin voor de differentiatie bloembinden en -schikken;
3. de vakafkorting voor gegevensuitwisseling met landelijke instanties en / of registers, bijvoorbeeld: lnb;
4. het vaknummer voor gebruik in informatiesystemen, bijvoorbeeld: 931.
De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:
wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;
vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;
vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;
vaknummer, numeriek, maximaal 3 posities.legenda:
BB = basisberoepsgerichte leerweg
KB = kaderberoepsgerichte leerweg
GL = gemengde leerweg
TL = theoretische leerweg
De
directeur Voortgezet Onderwijs
Inhoudsopgave
De systematiek van de vakcodering
Vakaanduidingen in onderstaande
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht