Besluit van 2 november 2012 tot vaststelling van regels betreffende tegemoetkomingen ter zake van verhuizing en woon-werkverkeer voor defensiepersoneel en tot wijziging van enige besluiten, in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 maart 2012 tot en met 28 februari 2013
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 12 juli 2012, nr. BS/2012023496;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede op de artikelen 12, 12quinquies en 12k van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
De Afdeling advisering van Raad van State gehoord (advies van 10 september 2012, nr. W07.12.0279/II);
Gezien het nader rapport van de Minister van Defensie van 31 oktober 2012, nr. BS/2012031015;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenbesluit defensie luidende: Verplaatsingskostenbesluit defensie .
Artikel 2
[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]
Artikel 3
[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]
Artikel 4
[Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.]
Artikel 5
[Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]
Artikel 6
[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]
Artikel 7
[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]
Artikel 8
[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst met dien verstande dat:
a. de artikelen 1 en 5 tot en met 8 terugwerken tot en met 1 maart 2012;
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 november 2012
De Minister van Defensie ,
Uitgegeven de dertigste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Verplaatsingskostenbesluit defensie
+ Hoofdstuk 2. Overige wijzigingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht