Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2008. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2008.

Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie; meegeven van verliezen bij einde belastingplicht overdrager

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie; meegeven van verliezen bij einde belastingplicht overdrager
1. Inleiding
In mijn besluit van 1 juli 1993, nr. DB93/2165M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 februari 1998, nr DB97/3358M, punt 4.2, geef ik als mijn beleid het volgende te kennen.
Indien een buitenlands belastingplichtige zijn gehele met behulp van een vaste inrichting in Nederland gedreven onderneming overdraagt aan een daartoe opgerichte naamloze of besloten vennootschap met toepassing van artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet Vpb) en zijn belastingplicht hierdoor eindigt, ben ik bereid goed te keuren dat de aanspraak op voorwaartse verliesverrekening overgaat op de overnemer, dan wel dat de door de overnemer geleden verliezen binnen de gestelde termijnen achterwaarts kunnen worden verrekend met de binnenlands inkomens van de overdrager.
In punt 4.3 van dit besluit geef ik aan dat dit beleid overeenkomstige toe te passen indien de belastingplicht van een stichting of vereniging eindigt door overdracht met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.
Ik heb besloten dit beleid niet alleen toe te passen bij overdracht aan een daartoe opgerichte vennootschap, maar ook bij overdracht aan een bestaande vennootschap.
Voor de volledigheid merk ik op dat ik voor bedrijfsfusies met een overgangstijdstip gelegen na 31 december 2000 deze beleidsverruiming ook kenbaar heb gemaakt in mijn besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M.
Hieronder vermeld ik de na deze verruiming geldende vereisten en voorwaarden voor verrekening door de overnemende vennootschap van door de overdragende vennootschap geleden verliezen of behaalde winsten.
Ook bevat dit besluit een toestemming aan de inspecteur tot het namens mij afdoen van verzoeken om een dergelijke goedkeuring.
A. Begripsomschrijving
In deze vereisten en voorwaarden wordt verstaan onder:
de Wet: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
de overdrager: de overdragende belastingplichtige;
de overnemer: de overnemende belastingplichtige;
het overgangstijdstip: het tijdstip van wanneer af de overgedragen onderneming wordt geacht rechtstreeks voor rekening en risico van de overnemer te zijn uitgeoefend;
de overdracht: de feitelijke inbreng van activa in en overneming van passiva door de overnemer.
B. Vereisten voor goedkeuring
De aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager kan overgaan naar de overnemer, dan wel de door de overnemer na het overgangstijdstip geleden verliezen kunnen binnen de termijn van artikel 20 van de Wet Vpb worden verrekend met de winsten van de overdrager, indien aan de hierna volgende vereisten wordt voldaan.
1. De overdracht betreft de gehele onderneming, dan wel ingeval van overdracht door een buitenlands belastingplichtige, de gehele met behulp van een vaste inrichting in Nederland gedreven onderneming.
2. Door de overdracht eindigt de vennootschapsbelastingplicht van de overdrager.
3. De overdracht vindt plaats met toepassing van artikel 14 van de Wet.
C. Voorwaarden bij carry-forward
De overgang van de aanspraak op voorwaartse verliesverrekening van de overdrager naar de overnemer vindt plaats onder de volgende voorwaarden.
1. Na de overdracht vindt verrekening van de bij de overdrager onverrekend gebleven verliezen uitsluitend plaats bij de overnemer.
2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op voor het overgangstijdstip geleden verliezen door de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden:Winstsplitsing
2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).
Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.Horizontale verrekening van verliezen
2b. Indien de winst van de overnemer positief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende negatieve deel, voor zoveel mogelijk, in mindering gebracht op het positieve deel.Aanspraak op verliezen
2c. Voor zover de nog te verrekenen verliezen van de overdrager reeds vóór het overgangstijdstip bij de overnemer tot uitdrukking zijn gekomen, worden deze verliezen niet verrekend met de winst van de overnemer.Verticale verrekening van verliezen
2d. De vóór het overgangstijdstip geleden verliezen van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van de winst van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.
3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepasssing van artikel 14 van de Wet Vpb.
4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden.
D. Voorwaarden bij carry-back
De verrekening van na het overgangstijdstip door de overnemer geleden verliezen met winsten van de overdragende vennootschap vindt plaats met inachtneming van de volgende voorwaarden.
1. Na de overdracht vindt verrekening van de winsten van de overdrager alleen plaats met door de overnemer geleden verliezen.
2. De toepassing van artikel 20 van de Wet Vpb op terug te wentelen verlies van de overnemer van één der jaren na het overgangstijdstip naar winsten van de overdrager vindt plaats onder de volgende voorwaarden.
2a. De winst van de overnemer wordt telkenjare gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overnemer gedreven onderneming en een deel dat betrekking heeft op de door de overdrager overgedragen onderneming (hierna: winstsplitsing).
Deze winstsplitsing vindt plaats alsof de bedrijfsfusie niet heeft plaatsgevonden, waarbij slechts winst aan de onderneming van de overdrager of de overnemer kan worden toegerekend voor zover deze als zodanig bij de overnemer tot uitdrukking komt.
2b. Indien de winst van de overnemer negatief is, wordt het aldus uit bovenstaande winstsplitsing eventueel voortvloeiende positieve deel, voor zover mogelijk, in mindering gebracht op het negatieve deel.
2c. De voor het overgangstijdstip behaalde winsten van de overdrager worden slechts verrekend met het overeenkomstig de onderdelen a en b bepaalde deel van het verlies van de overnemer dat betrekking heeft op de vóór het overgangstijdstip door de overdrager gedreven onderneming, behalve voor zover de verrekening van deze verliezen uit anderen hoofde is beperkt.
Deze verrekening is echter uitgesloten indien dat verlies al is verrekend met winsten van de overnemer.
2d. Indien verrekening van verlies heeft plaatsgevonden overeenkomstig c. vervalt de mogelijkheid dat verlies te verrekenen met winsten van de overnemer.
3. Deze goedkeuring geldt slechts in het geval dat de overdracht van de onderneming plaatsvindt met toepassing van artikel 14 van de Wet Vpb.
4. Overdrager en overnemer verklaren binnen twee maanden na dagtekening van de goedkeuring in te stemmen met deze goedkeuring en de daarbij gestelde voorwaarden
3. Indiening verzoeken
Het verzoek om bovenbeschreven goedkeuring moet gedaan worden door de overdragende en overnemende belastingplichtige gezamenlijk. Het verzoek moet worden ingediend bij de inspecteur belast met de aanslagregeling vennootschapsbelasting van de overdragende belastingplichtige.
4. Toestemming aan de inspecteur
Ik verleen de inspecteurs toestemming de hierboven beschreven goedkeuring te verlenen wanneer voldaan wordt aan de hierboven vermelde vereisten en onder het stellen van de hierboven vermelde voorwaarden.
Deze toestemming geldt niet indien de inspecteur van oordeel is dat de goedkeuring leidt tot effecten vergelijkbaar met de handel in verliezen. In dat geval zendt hij het verzoek, vergezeld van zijn ambtsbericht door naar het Ministerie van Financiën, Centrum voor proces- en produktontwikkeling.
1. conceptbrief voor goedkeuring carry forward;
2. conceptbrief voor goedkeuring carry back.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De vereisten en voorwaarden voor verrekening door de overnemende vennootschap van door de overdragende vennootschap geleden verliezen of behaalde winsten
A. Begripsomschrijving
B. Vereisten voor goedkeuring
C. Voorwaarden bij carry-forward
D. Voorwaarden bij carry-back
3. Indiening verzoeken
4. Toestemming aan de inspecteur
Bijlagen:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht