Let op. Deze wet is vervallen op 5 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 4 januari 2013.

Vennootschapsbelasting, buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen

Uitgebreide informatie
Vennootschapsbelasting, buitenlandse belastingplicht van niet-ondernemende verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen
In het buitenland gevestigde verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn in Nederland belastingplichtig volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) als zij Nederlands inkomen genieten. In Nederland gevestigde verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen zijn belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Laatstgenoemde verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen kunnen ook belastingplichtig zijn indien zij in concurrentie treden met ondernemingen.
Aan mij is de situatie voorgelegd waarin een in een EU-lidstaat gevestigde stichting die geen onderneming drijft, beschikt over onroerende zaken in Nederland. Op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 leidt dit tot belastingplicht in Nederland. Een in Nederland gevestigde stichting zou onder overigens gelijke omstandigheden niet belastingplichtig zijn. Er is immers geen sprake van een onderneming en in casu was evenmin sprake van in concurrentie treden zoals hiervoor omschreven. Het gemaakte onderscheid acht ik onbillijk. Daarnaast staat het gemaakte onderscheid mogelijk op gespannen voet met het EG-recht. Onderzoek naar de Europese houdbaarheid van de Nederlandse vennootschapsbelasting vindt, zoals bekend, plaats in het kader van de lopende heroriëntatie op die belasting. Voor de onderhavige casus heb ik echter nu reeds een besluit genomen. Daarbij wordt vooruitgelopen op het nog in te dienen wetsvoorstel naar aanleiding van de discussienota ‘Werken aan Winst’.
De goedkeuring strekt zich uit tot alle jaren waarvoor bij deze verenigingen, stichtingen of kerkgenootschappen de aanslagen niet onherroepelijk vaststaan. Op vaststaande aanslagen wordt niet teruggekomen.
De ten opzichte van de regels hiervoor aanvullende voorwaarden luiden als volgt:
De goedkeuring geldt slechts indien de rechtsvorm van de buitenlandse entiteit daadwerkelijk overeenkomt met die van een Nederlandse vereniging, stichting of kerkgenootschap.
De goedkeuring geldt slechts indien de desbetreffende onroerende zaken van de vereniging, de stichting of het kerkgenootschap niet tot het ondernemingsvermogen behoren in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, eventueel in samenhang met artikel 4 Wet VPB 1969.
De desbetreffende vereniging, stichting of het kerkgenootschap levert bij de inspecteur eenmalig een kopie aan van de oprichtingsstukken en jaarlijks een kopie van de jaarstukken. Voor de volledigheid merk ik op dat, zodra de activiteiten van de buitenlandse vereniging, stichting of het kerkgenootschap een ondernemingskarakter krijgen in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, eventueel in samenhang met artikel 4 Wet VPB 1969, deze entiteit hiervan schriftelijk melding bij de inspecteur maakt.
Uiteraard behoudt de inspecteur binnen de algemene regels het recht om onderzoek te doen naar de desbetreffende rechtspersoon.
Ik machtig de competente inspecteurs om verzoeken en de aanslagregeling met inachtneming van het voorgaande uit te voeren. Specifiek ten behoeve van de medewerkers van de belastingdienst wijs ik nog op het volgende. De vraag kan zich voordoen of een buitenlandse rechtsvorm daadwerkelijk voldoende overeenkomt met een Nederlandse vereniging, stichting of kerkgenootschap. Die vraag dient intern te worden voorgelegd aan de kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen.
Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit.
Inhoudsopgave
Inwerkingtreding besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht