Voorlichtingspublicatie financiële arbeidsvoorwaarden per 1-1-2001
Inleiding
In mijn publicatie AB/A&A/2000/38079, gepubliceerd in Gele katern nr. 29 van het afgelopen jaar, heb ik u op de hoogte gesteld van de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2001 en 1 maart 2001 die betrekking hebben op de CAO-afspraken. Voor de volledigheid deel ik u mee dat de in deze publicatie genoemde maatregelen, de algemene salarismaatregel per 1 maart 2001 en de aanpassing van de carrièrepatronen van leraren per maart 2001, in het CASO-systeem zullen worden uitgevoerd in de maand april 2001 met terugwerkende kracht tot 1 maart 2001.
In deze publicatie wil ik u op de hoogte stellen over het volgende:
aanpassing van de franchisebedragen en percentages voor de verschillende premieberekeningen per 1 januari 2001 ( bijlage I );
aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2001 ( bijlage II ) en het aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen ( bijlage III );
wijziging Regeling kinderopvang onderwijspersoneel per 1 januari 2001;
aantal aanpassingen ten opzichte van publicatie AB/A&A/2000/38079, gepubliceerd in Gele katern nr. 29;
In bijlage IV worden de salarisbedragen vermeld voor een leraar in opleiding (LIO) per 1 januari 2001 en1 maart 2001
De inpassing van de in- en doorstroombanen in het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Rpbo).
1. Aanpassing premies en franchise
Met ingang van 1 januari 2001 zijn de diverse premies gewijzigd die van invloed zijn op de berekening van een bruto-netto salaris en/of op de vaststelling van de hoogte van de werkgeverslasten van een salaris. In bijlage I wordt in een beknopt overzicht de premies met het eventueel daarbijbehorende franchise-bedrag weergegeven van:
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
De aanpassing van het minimumloon is van invloed op bedragen zoals die in de verschillende besluiten zijn opgenomen. In bijlage II van deze publicatie treft u de bedragen aan zoals die vanaf 1 januari 2001 voor het minimumloon gelden en in bijlage III treft u aan de bedragen van het aanlooptraject voor functies in het kader van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (I/D-banen). De daarin genoemde bedragen hebben alleen betrekking op de instroombanen, aangezien de doorstroombanen geen zogenoemd aanlooptraject kennen.
3. Wijzigingen Regeling kinderopvang voor onderwijspersoneel
Het maximale inkoopbedrag voor een plaats in een kinderdagverblijf is met ingang van 1 januari 2001: ƒ 24.000,--(was ƒ 22.500,--). Inkoop door de Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen (SUK) van een kindplaats boven dit bedrag blijft uitsluitend mogelijk als de ouders of verzorgers zich schriftelijk bereid hebben verklaard - naast de ouderbijdrage - de meerkosten voor hun rekening te nemen.
In de Regeling buitenschoolse opvang , bekend gemaakt in de publicatie AB/A&A/2000/26167, gepubliceerd in Gele katern 18A, is een tabel opgenomen voor de ouderbijdrage buitenschoolse opvang. Gebleken is dat de rechterkolom van deze tabel waarin het percentage van de opvangkosten voor het 2e kind staat vermeld, niet correct is weergegeven. In bijlage V treft u een verbeterde tabel aan.
Voor inlichtingen en vragen over de Regeling kinderopvang voor onderwijspersoneel en de Regeling buitenschoolse opvang kan contact worden opgenomen met de Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen (SUK), Postbus 8545, 3581 CG Utrecht. Het telefoonnummer van SUK is: 030-2323100.
4. Aantal aanpassingen naar aanleiding van publicatie
Gebleken is dat in sommige tabellen die vermeld staan in publicatie AB/A&A/2000/38079, gepubliceerd in Gele katern nr. 29, verschuivingen hebben plaatsgevonden waardoor getallen dan wel aanduidingen op een verkeerde positie terecht zijn gekomen. Met de volgende punten dient u rekening te houden:
In paragraaf 7.1.3 (pag. 9) dient voor: “Nu per 1 maart 2000”, gelezen te worden: “Nu per 1 maart 2001”;
In Tabel (bijlage bij circulaire DI/AB 89-21) (pag. 16) dient in de kop onder 4, de aanduiding “factor” en alle overi-ge aanduidingen die daarachter staan, één positie naar rechts geschoven te worden, waardoor onder 5 “factor” komt te staan, onder 6 “LSN”, enz;
In dezelfde tabel (pag. 17) dient in kolom 10 achter alle factoren: “+135”, gelezen te worden. Deze aanduiding is in de betreffende kolom komen te vervallen vanaf de regel die begint met: 1971 jan/mrt;
In de WAS WORDT Tabel in verband met de wijziging van de carrièrepatronen OOP (pag. 21) dient in de 2e reeks met WAS WORDT: “Max. schaal 1” en “Max. schaal 2”, gewijzigd te worden in: “Max. schaal 3” en “Max. schaal 4”;
In tabel met salarisbedragen (pag. 24) dient onder Schaal C, het nummer 22 en het daarbij behorende salarisbe-drag 9304 verplaatst te worden naar Schaal D, onder nummer 21 en het daarbij behorende salarisbedrag 9175;
In Tabel (bijlage bij circulaire DI/AB 89-21) (pag. 30) dient in kolom 10 vanaf regel: 1997 apr/jul, tot en met regel: 1995 jan/okt, gelezen te worden: +139;
In bijlage 4 (pag. 37), conversietabel, dienen onder: “wordt Schaal C”, de nummers 12.9 en 12.10 met de daarbij behorende salarisbedragen 8929 en 9055 ver-plaatst te worden naar: “was Schaal 12”, onder nummer 12.8 en het daarbij behoorde salarisbedrag 8673. Onder: “was Schaal 12”, dient nummer 22 met het daarbij beho-rende salarisbedrag 9304, verplaatst te worden naar: “wordt Schaal D”, onder nummer 21 en het daarbij behoorende salarisbedrag 9175.
Besluit in-en doorstroombanen in het Rpbo van Voorlichtingspublicatie financiële arbeidsvoorwaarden per 1-1-2001">
5. Inpassing van het Besluit in-en doorstroombanen in het Rpbo
Per 1 januari 2000 is het Besluit in- en doorstroombanen (Stscrt.1999, nr. 591) in werking getreden (kortweg: het Besluit I/D-banen). Dit Besluit verving daarmee de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen 1999, welke regeling op haar beurt de regeling ‘Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995’ verving (beter bekend als ‘de Melkert-regeling’).
Bij de CAO sector onderwijs 1999- 2000 is onderkend dat in- en doorstroombanen (kortweg: ID-banen) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van de werkdruk van schoolmanagement en leerkrachten. Afgesproken is daarom om binnen de rechtspositionele kaders in het onderwijs een optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van ID-banen.
Dit leidde onder meer tot een nieuwe brochure, de brochure ‘ID-banen in het onderwijs’, welke u omstreeks septem-ber 2000 is toegezonden. In deze brochure vindt u, behalve de condities en (financiële) faciliteiten bij het in dienst nemen van werknemers in ID-banen, voorts een aantal voorbeeldfuncties voor deze banen, alsmede een concreet stappenplan om een ID-baan te creëren. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van deze brochure, dan kunt u nog gratis exemplaren bestellen bij:
Sdu Servicecentrum
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Telefoon 070 – 378 9830
Telefax 070 – 378 9783 onder vermelding van ‘AOCenW-nummer 1679’
De brochure is tevens te vinden op internet onder www.minocw.nl/rechtspositie/ID-banen.
Hoewel de ID-banen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden gefinancierd, waardoor deze banen dus niet van invloed zijn op de formatieruimte en de gelden – via de gemeenten – toevallen aan de eigen middelen, zijn de werknemers in ID-banen wel in dienst van het bevoegd gezag en vallen zij uit dien hoofde onder de rechtspositieregelingen in het onderwijs. Voor wat betreft de inpassing in het Rpbo houdt dit in dat derhalve ook rekening moet worden gehouden met de belonings-grenzen die het Besluit ID-banen ten aanzien van ID-banen stelt. Zo mogen instroombanen tot maximaal 130% van het wettelijk minimumloon (WML) worden beloond en door-stroombanen tot maximaal 150% van het WML. Gelet op deze beloningsgrenzen, bij overschrijding waarvan in het geheel geen financiering en subsidiëring van deze banen plaatsvindt, zal onder meer artikel I-S102a van het Rpbo zodanig worden aangepast dat bij een functie in een instroombaan maximumschaal 1 behoort en bij een functie in een doorstroombaan maximumschaal 2, dan wel maximumschaal 3, zij het begrensd tot en met salarisnummer 3.7 (dit in verband met de beloningsgrens van150% van het WML).
De sectoren VO en BVE zullen bij de beloning van ID-banen eveneens rekening moeten houden met genoemde beloningsgrenzen die het Besluit I/D-banen stelt.
Ik verzoek u het personeel in dienst van uw instelling van deze publicatie op de hoogte te stellen.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur directie arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Aanpassing premies en franchise
2. Aanpassing wettelijk minimumloon en aanvangbedrag aanlooptraject I/D-banen
3. Wijzigingen Regeling kinderopvang voor onderwijspersoneel
4. Aantal aanpassingen naar aanleiding van publicatie
5. Inpassing van het Besluit in-en doorstroombanen in het Rpbo
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht