Voorlichtingspublicatie schoolbudget 2003-2004
1. Inleiding
In Uitleg Gele katern nr. 27 van 20 november 2002 is in de ”Wijziging Regeling schoolbudget vanaf 2001-2002” door middel van een tabel inzicht verschaft inzake de opbouw van de opslagpercentages in verband met het school(profiel)budget. De opslagpercentages school(profiel)budget bestaan uit een optelsom van percentages vermeld in artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit W.V.O en de ministeriële Regeling schoolbudget . In de laatste wijziging van deze regeling zijn de opslagpercentages, bedoeld in artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit WVO, vanaf het schooljaar 2002 - 2003 verhoogd met 5,07, bestaande uit een structureel deel van 4,9 en een incidenteel deel van 0,17. Daarnaast is in de regeling vermeld dat een wijziging van het Formatiebesluit W.V.O werd voorbereid teneinde het structurele deel van deze verhoging in artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit te verankeren.
2. Wijziging per 1 augustus 2003
Met ingang van 1 augustus 2003 is het Besluit regionale verwijzingscommissies (RVC’s), regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging (Stb. 2003, 262) in werking getreden. In dit besluit is ook de reeds aangekondigde wijziging opgenomen van artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit W.V.O. Deze wijziging heeft betrekking op de hoogte van de opslagpercentages school(profiel)budget.
De opslagpercentages in artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit W.V.O. zijn met ingang van 1 augustus 2003 namelijk verhoogd met het structurele deel van 4,9 met uitzondering van het incidentele deel van de verhoging die vanaf het schooljaar 2002 - 2003 heeft plaatsgevonden. Deze laatste verhoging van 0,17 was het gevolg van afspraken met de besturenorganisaties (Uitleg Gele katern, 2002, nr. 27) en wordt vanaf 1 augustus 2003 nog op basis van de ministeriële regeling verstrekt. Dit betekent dat de oorspronkelijke opslagpercentages in artikel 4, derde lid van het Formatiebesluit W.V.O. zijn verhoogd en dientengevolge de percentages via de ministeriële regeling zijn verlaagd. De totale hoogte van het percentage school(profiel)budget verandert door deze verschuiving van ministeriële regeling naar Formatiebesluit W.V.O. niet. Om aansluiting en inzicht te behouden is deze wijziging in een tabel onder punt 5 zichtbaar gemaakt.
3. Wijziging per 1 augustus 2004
Teneinde de hoogte van de opslag op het uiteindelijke niveau te verankeren wordt wederom met behulp van een algemene maatregel van bestuur een laatste wijziging voorbereid van het Formatiebesluit W.V.O. . Deze wijziging zal het gevolg zijn van de toevoeging van het gehele budget voor de Regeling Aanvullende bekostiging bestuurlijke krachtenbundeling voortgezet onderwijs (Uitleg/Gele katern 2002, 7) aan het school(profiel)budget. Naar verwachting zal deze wijziging in werking treden per 1 augustus 2004 en komt de in de eerste alinea vermelde ministeriële regeling te vervallen.
4. Besteding
Inzake de verschillende (mogelijke) bestedingsdoelen van het school(profiel)budget wordt kortheidshalve verwezen naar de publicatie van de Regeling schoolbudget 2001 -2002 (Uitleg Gele katern 2001, nr. 22) en de terzake in de decentrale CAO-VO gemaakte afspraken voor het jaar 2003.
5. Tabel
In onderstaande tabel is de vanaf 1 augustus 2003 gewijzigde opbouw van het opslagpercentage per schoolsoort opgenomen:
Schoolsoort (schoolprofielbudget) 2003-2004 Totale opslag school(profiel)-budget vanaf 2003-2004
a. school voor vwo school voor havo scholengemeenschap waarvan deel uitmaken een school voor vwo en een school voor havo of een school voor mavo scholengemeenschap waarvan deel uitmaken een school voor havo en een school voor mavo 9,10% 9,27%
b. school voor mavo 8,50% 8,67%
c. school voor vbo scholengemeenschap waarvan deel uitmaken een school voor mavo en een school voor vbo 8,80% 8,97%
d. scholengemeenschap waarvan deel uitmaken een school voor vwo, een school voor havo of een school voor mavo en een school voor vbo, met uitzondering van een scholengemeenschap als bedoeld in onderdeel c. 10,00% 10,17%
De ^ [1]
In deze kolom zijn de percentages opgenomen van het schoolprofielbudget volgens het per 1 augustus 2003 gewijzigde Formatiebesluit W.V.O. en inclusief de verhoging van 0,17.
directeur Voortgezet Onderwijs
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wijziging per 1 augustus 2003
3. Wijziging per 1 augustus 2004
4. Besteding
5. Tabel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht