Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2005. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2005.

Warenwetbesluit asbest

Uitgebreide informatie
Besluit van 15 augustus 1994, houdende regelen met betrekking tot asbestbevattende waren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 juni 1993, DGVgz/VVP/C 93811, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op de Richtlijn 91/659/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1991 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) ( PbEG L 363), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 8, onderdeel c , 12, 13 en 14 van de Warenwet en op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 februari 1993, 14626/(41)5);
De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1993, No. W13.93.0329);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juli 1994, DGVgz/VVP/C 941365, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder asbestvezels:
a. crocidoliet, CAS nr. 12001-28-4
b. amosiet, CAS nr. 12172-73-5
c. anthofyllietasbest, CAS nr. 77536-67-5
d. actinolietasbest, CAS nr. 77536-66-4
e. tremolietasbest, CAS nr. 77536-68-6
f. chrysotiel, CAS nr. 12001-29-5
1.
Het is verboden waren te verhandelen die niet voldoen aan de in of krachtens dit besluit gestelde eisen.
2.
Het is verboden waren die asbestvezels bevatten, te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.
Artikel 3
Waren mogen niet de asbestvezels bevatten, die genoemd zijn in artikel 1, onderdelen a tot en met e.
1.
Waren mogen slechts asbestvezels als genoemd in artikel 1, onderdeel f, bevatten die ieder voor zich blijvend hecht gebonden zijn.
2.
Asbestvezels worden, behoudens voor zover zij aanwezig zijn in textielartikelen als bedoeld in het Textielartikelenbesluit (Warenwet) , als hechtgebonden beschouwd indien de asbestbevattende waar een kwaliteitsfactor heeft van 0,35 of meer, bepaald volgens de onderzoeksmethode die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.
3.
Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nadere regelen stellen met betrekking tot de hechtgebondenheid van asbestvezels.
4.
Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op asbestbevattende waren, zijnde halffabrikaten welke zijn bestemd om te worden verwerkt tot waren waarin de asbestvezels blijvend hecht gebonden zijn.
Artikel 5
De volgende waren mogen geen chrysotiel bevatten:
a. tabakspijpen, sigare- en sigarettepijpjes;
b. verf en vernis;
c. katalytische zeven en isolatievoorzieningen, bestemd voor of ingebouwd in verwarmingstoestellen die op vloeibaar gas werken;
d. deklagen van wegen tenzij het asbestvezelgehalte niet meer dan 2% bedraagt;
e. mortel, oppervlaktebeschermingsmiddelen, vul- en voegmaterialen, dichtingsmaterialen, mastiek, lijm, sierpoeder en -deklagen;
f. isolatie- of geluiddempingsmaterialen met geringe dichtheid (dichtheid minder dan 1 g/cm3);
g. luchtfilters en filters voor transport, distributie en gebruik van aardgas en stadsgas;
h. onderlagen en voeringen voor vloer- of wandbedekking van kunststof;
i. eindprodukten van textiel in de vorm die is bestemd om aan de eindgebruiker te worden geleverd, tenzij zij zijn behandeld om het vrijkomen van vezels te voorkomen;
j. dakvilt.
Artikel 6
Asbestbevattende waren zijn voorzien van vermeldingen overeenkomstig bijlage II bij dit besluit, waaruit de aanwezigheid van asbest in die waren, alsmede de bij de be- of verwerking van die waren in acht te nemen voorzorgsmaatregelen duidelijk blijken. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
Dit besluit is niet van toepassing op frictiematerialen waarvoor regelen zijn gesteld bij het Besluit asbestvrije frictiematerialen Wet milieugevaarlijke stoffen .
Artikel 8
Het Asbestbesluit (Warenwet) wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit asbest.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 augustus 1994
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de dertiende september 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht