Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2009.

Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 april 1998, houdende Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 1997, GZB/C&O/976674, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken,
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1998, nr. W13.97.0769);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 1998, GZB/C&O/98740, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. aromatische aminen: de in bijlage I bij dit besluit genoemde verbindingen;
b. Azo-kleurstof: kleurstof waarvan de structuur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een eenheid van twee stikstofatomen met een tweevoudige onderlinge binding;
c. pigment: een uit deeltjes bestaande, in het toepassingsmedium praktisch onoplosbare verbinding die als kleurstof wordt gebruikt.
d. textiel- en lederproducten: producten vervaardigd van textiel of leder die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte.
2.
Tot de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, behoren onder meer van textiel of leder vervaardigde kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen, slaapzakken, schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees, portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding, nektasjes, speelgoed, speelgoed met kledingstukken van textiel of leder, alsmede garen en weefsels bestemd voor de eindgebruiker.
Artikel 2
Het is verboden textiel- en lederproducten te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.
1.
Textiel- en lederproducten, dan wel van textiel of leder vervaardigde onderdelen van andere producten die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, bevatten geen Azo-kleurstoffen waaruit aromatische aminen gevormd kunnen worden in concentraties hoger dan 30 mg/kg.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op extiel- en lederproducten waarin de in het eerste lid bedoelde Azo-kleurstoffen uitsluitend aanwezig zijn als pigment.
1.
De methoden van onderzoek in bijlage II bij dit besluit zijn bij uitsluiting beslissend voor de vaststelling of met betrekking tot textiel- en lederproducten al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde eisen.
Artikel 4a
In afwijking van artikel 2 mogen textielproducten, die zijn vervaardigd van herwonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde azo-kleurstoffen aanwezig zijn en waaruit geen aromatische aminen vrijkomen in concentraties hoger dan 70 mg/kg, tot 1 januari 2005 worden verhandeld.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat tweedehands kleding, schoeisel en beddengoed, alsmede kleding, schoeisel en beddengoed, tevens zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, en kleding, schoeisel en beddengoed vervaardigd van teruggewonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde Azo-kleurstoffen aanwezig zijn, nog tot 1 januari 2000 mogen worden verhandeld.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 april 1998
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achttiende juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht