Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als bijlage bedoeld in artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet wordt vastgesteld de bij dit besluit behorende bijlage.
Artikel 2
Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet , bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete.
1.
Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.
2.
Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.
3.
Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 november 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zevende december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht