Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2011, kenmerk VGP/VC 3045961, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;
Gelet op:
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PbEU L 342);
de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, onder a, 6, 8, eerste lid, onder c, 9, 11, 13, onder a, en 32b van de Warenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2011, nr. W13.11.0017/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2011, VGP/VC 3053411, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EG) 1223/2009: Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PbEU L 342).
1.
Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EG) 1223/2009:
a. artikel 3;
b. artikel 4, eerste en tweede lid;
c. artikel 5;
d. artikel 6;
e. artikel 7;
f. artikel 8, eerste lid;
g. artikel 10, eerste lid, eerste tot en met derde alinea, tweede en derde lid;
h. artikel 11, eerste tot en met derde lid;
i. artikel 12, eerste lid;
j. artikel 13, eerste tot en met vierde lid en zevende lid;
k. artikel 14, eerste lid en tweede lid, eerste alinea:
voorzover dit noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EG) 1223/2009;
voorzover dit noodzakelijk is voor de toepassing van andere bepalingen dan artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EG) 1223/2009;
l. artikel 15, eerste lid en tweede lid, eerste tot en met derde alinea;
m. artikel 16, eerste en derde lid;
n. artikel 18 eerste lid;
o. artikel 19, eerste tot en met derde lid en zesde lid;
p. artikel 20, eerste en derde lid,
q. artikel 21;
r. artikel 23, eerste lid; en
s. artikel 25, derde lid.
2.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3.
3.
Het is verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 20, tweede lid, van verordening (EG) 1223/2009 gestelde voorschriften.
1.
Het productinformatiedossier, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.
2.
De aanduidingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, c, d en f, en tweede tot en met vierde lid, van verordening (EG) 1223/2009 zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.
3.
De aanduidingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 worden bij niet-voorverpakte cosmetische producten of bij cosmetische producten die op de plaats van verkoop op verzoek van de koper worden verpakt of worden voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop daarvan, aangebracht op een mededeling in de onmiddellijke nabijheid van het te koop aangeboden product dan wel op een informatieblad of folder die aan de koper wordt meegegeven.
Artikel 4
Als nationale bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van verordening (EG) 1223/2009 wordt aangewezen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 5
[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]
Artikel 6
[Wijzigt het Warenwetbesluit cosmetische producten.]
Artikel 7
[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]
Artikel 9
Het Warenwetbesluit cosmetische producten wordt ingetrokken.
Artikel 10
[Wijzigt het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten.]
Artikel 11
[Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juli 2013.
2.
In afwijking van het eerste lid treden artikel 1, artikel 2, eerste lid, aanhef en onder k, 1°, en l, en artikel 4 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
3.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel 8 in werking met ingang van acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt en vervalt met ingang van 11 juli 2013.
4.
In afwijking van het eerste lid treden artikel 6 en artikel 7 in werking met ingang van 11 januari 2013.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit cosmetische producten 2011.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 7 maart 2011
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht