Besluit van 23 januari 1998, houdende het Warenwetbesluit Eiwitproducten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 1997, GZB/VVB/973728, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 september 1997, no. W13.97.0412);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 1998 met nummer GZB/VVB/982, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. soja-eiwitproducten: de uit ontvliesde sojabonen verkregen eiwitproducten, waaraan het vet is onttrokken, met uitzondering van de eiwithydrolysaten;
b. tarwe-eiwitproducten: de uit tarwe of tarwemaalderijproducten verkregen eiwitproducten, met uitzondering van de eiwithydrolysaten;
c. schimmeleiwitproducten: de producten die worden verkregen uit de hyphae van schimmel;
d. P.E.R.: de voedingswaarde van het eiwit ten opzichte van caseïne («Protein Efficiency Ratio»).
2.
Artikel 3, onder a, en artikel 4, onder a, zijn niet van toepassing op een waar die rechtmatig in het verkeer is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.
Artikel 2
Het is verboden soja-, tarwe- of schimmeleiwitproducten te bereiden of te verhandelen, die niet voldoen aan de eisen, bij dit besluit gesteld, met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.
Artikel 3
Soja-eiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:
a. de P.E.R. bedraagt ten minste 1,8;
b. het gehalte aan gebonden lysino-alanine bedraagt ten hoogste 500 mg/kg eiwit;
c. het gehalte aan vrij lysino-alanine bedraagt ten hoogste 10 mg/kg eiwit.
Artikel 4
Tarwe-eiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:
a. de P.E.R. bedraagt ten minste 0,8;
b. het gehalte aan gebonden lysino-alanine bedraagt ten hoogste 500 mg/kg eiwit;
c. het gehalte aan vrij lysino-alanine bedraagt ten hoogste 10 mg/kg eiwit.
1.
Schimmeleiwitproducten zijn uitsluitend bereid uit schimmel van de soort Fusarium graminearum (Schwabe), ATCC 2033.
2.
Schimmeleiwitproducten voldoen aan de volgende eisen:
a. de P.E.R. bedraagt ten minste 1,9;
b. het ribonucleïnezuurgehalte bedraagt ten hoogste 2 massaprocenten.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1998.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Eiwitproducten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 januari 1998
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vierentwintigste februari 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht