Besluit van 22 maart 2001, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit formaldehyde in textiel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2000, GZB/C&O/2128699, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 8, onder c, van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 2001, No. W13.00.0590/III);
Gezien het nader rapport van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2001, GZB/C&O/2160901 uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder producten:
a: kleding;
b: textielproducten niet zijnde kleding waarvan gezien hun bestemming, redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij rechtstreeks in aanraking met de menselijke huid komen.
1.
Het is verboden producten te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.
2.
Het is verboden producten te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.
1.
Producten zijn voorzien van de vermelding «voor eerste gebruik wassen», indien zij voordat zij éénmaal overeenkomstig de bijbehorende wasinstructie zijn gewassen, meer dan 120 ppm formaldehyde bevatten.
2.
Producten bevatten, nadat zij eenmaal overeenkomstig de bijbehorende wasinstructie zijn gewassen, niet meer dan 120 ppm formaldehyde.
3.
De in het eerste lid genoemde vermelding is op het product zelf of op de voor de eindgebruiker van het product bestemde verpakking aangebracht.
1.
De methoden van onderzoek in de bijlage bij dit besluit zijn bij uitsluiting beslissend voor de vaststelling of met betrekking tot producten is voldaan aan de bij dit besluit gestelde eisen.
2.
In afwijking van het eerste lid kunnen voor de vaststelling of met betrekking tot producten is voldaan aan de bij dit besluit gestelde eisen, ook andere methoden van onderzoek worden toegepast met betrekking tot die producten indien deze producten, binnen een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zijn geproduceerd en aldaar rechtmatig in de handel zijn gebracht en deze methoden resultaten opleveren die vergelijkbaar zijn met die van de methoden van onderzoek genoemd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat producten die op 1 juli 2000 reeds in de handel waren nog tot 1 april 2001 mogen worden verhandeld.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit formaldehyde in textiel.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 maart 2001
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de twaalfde april 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht