Besluit van 29 november 1994, houdende het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 1994, nr. DGV92/VVP/L941819, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);
alsmede op artikel 1, vierde lid, artikel 9, onder b, artikel 13 en artikel 14, van de Warenwet;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 8 juli 1994 met nummer 14796/(060/4/19/20/21)5;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1994, nr. W13.94.0548);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 1994, nr. DGV gz/VVP/L 942358, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder Richtlijn 89/662/EEG: Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395).
1.
Het is verboden eet- en drinkwaren binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.
2.
Het is verboden eet- en drinkwaren af te leveren anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.
Artikel 3
Eet- of drinkwaren worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht indien die waren bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid geschikt zijn voor menselijke consumptie.
Artikel 4
Onze Minister stelt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ter uitvoering van Richtlijn 89/662/EEG nadere regels vast met betrekking tot artikel 3.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer).
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 november 1994
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de twee├źntwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht