Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 april 1997, houdende regels voor nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 1997, nr. GZB/VVB 971284, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten ( PbEG L 43), alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 8, onder c , en artikel 13 van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 april 1997, no. W13.97.0157);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 1997 met nummer GZB/VVB 972321, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verordening (EG) 258/97: verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43);
b.   verordening (EG) 1829/2003: verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268);
c.   verordening (EG) 1830/2003: verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 (PbEU L 268) betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG.
1.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) 258/97.
2.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003.
3.
Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de samenstelling van de waar en de wijze waarop de waar is bereid of behandeld.
4.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 1830/2003.
1.
Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97, wordt ingediend bij Onze Minister.
2.
De aanvrager, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 258/97, is aan Onze Minister een retributie verschuldigd voor het opstellen van:
a. het advies, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van verordening (EG) 258/97;
b. het verslag, bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening (EG) 258/97.
3.
De tarieven van de retributies, bedoeld in het tweede lid, worden vastgesteld bij regeling van Onze Minister.
4.
De bevoegde instantie, bedoeld in hoofdstuk II van verordening (EG) 1829/2003, is Onze Minister.
1.
De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die:
a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen;
b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die:
bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of
zijn geproduceerd met gebruikmaking van technische proceshulpstoffen die zijn verkregen uit genetisch gemodificeerde organisme; en
c. niet afkomstig zijn van dieren die: gevoederd zijn met genetisch gemodificeerd diervoeder of met diervoeder dat genetisch gemodificeerde additieven bevat; of medicijnen toegediend hebben gekregen die zijn geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie, tenzij vergelijkbare medicijnen met een zelfde werking niet beschikbaar zijn; en die geen sporen van genetisch gemodificeerd desoxyribonucleïnezuur (DNA) bevatten tenzij dat onbedoeld en onvermijdelijk is.
2.
De verhandelaar van een in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaar beschikt over documenten waaruit blijkt dat die waar voldoet aan het eerste lid, en stelt die documenten desgevraagd ter beschikking van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften.
3.
Onverminderd het eerste lid worden bij eet- of drinkwaren geen vermeldingen gebezigd waaruit blijkt dat de desbetreffende waar:
a. bereid is zonder gentechniek; of
b. geen voedingsmiddel of voedselingrediënt is zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder c, van verordening (EG) 258/97.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 april 1997
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vijftiende mei 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht