Besluit van 17 april 2012, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit textielproducten in verband met uitvoeringsmaatregelen voor verordening (EU) nr. 1007/2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 februari 2012, kenmerk VGP/3103619, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op:
Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272);
de artikelen 8, eerste lid, onder a tot en met c, 13, onder a, en 32b van de Warenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 februari 2012, nr. W13.12.0045/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2012, VGP/3110926, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder verordening (EU) 1007/2011: Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2011, L 272).
Artikel 2
Het is verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van verordening (EU) 1007/2011:
a. artikel 4;
b. artikel 5, eerste en tweede lid;
c. artikel 7, eerste en tweede lid;
d. artikel 8, eerste, tweede en derde lid;
e. artikel 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid;
f. artikel 11, eerste lid;
g. artikel 12, eerste en tweede lid;
h. artikel 13;
i. artikel 14, eerste en derde lid;
j. artikel 15, eerste, derde en vierde lid;
k. artikel 16, eerste lid, tweede lid, tweede en derde alinea, en derde lid; en
l. artikel 17, tweede lid, tweede alinea, en vijfde lid.
Artikel 3
[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]
Artikel 4
Het Textielartikelenbesluit (Warenwet) wordt ingetrokken.
1.
Textielproducten die voldoen aan het Textielartikelenbesluit (Warenwet) zoals dit luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit en die voor 8 mei 2012 in de handel zijn gebracht, kunnen verder op de markt worden aangeboden tot 9 november 2014.
2.
Op textielproducten als bedoeld in het eerste lid blijft het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten van toepassing zoals dit luidde voor inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2012.
2.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel 3 in werking met ingang van acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst wordt.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit textielproducten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 april 2012
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zevenentwintigste april 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht