Besluit van 19 oktober 2012, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2001/112/EG (Warenwetbesluit vruchtensappen 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 augustus 2012, VGP 3128151, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Gelet op Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10), en op de artikelen 8, eerste lid, onder a en c, 13, onder a, 14 en 32b, eerste lid, van de Warenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 september 2012, No. W13.12.0356/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 oktober 2012, VGP 3135341, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Richtlijn 2001/112/EG: Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortelijke producten (PbEG 2002, L 10);
vruchtensap: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;
uit sapconcentraat verkregen vruchtensap: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;
geconcentreerd vruchtensap: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;
door waterextractie verkregen vruchtensap: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;
gedehydrateerd vruchtensap of vruchtensappoeder: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat;
vruchtennectar: hetgeen Richtlijn 2001/112/EG daaronder verstaat.
1.
Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te bereiden of te behandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.
2.
Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot hun aanduiding.
3.
Het is verboden vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, te verhandelen anders dan met inachtneming van bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen inzake de aard, samenstelling, hoedanigheid of eigenschappen van de waar.
Artikel 3
Het bereiden en behandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften.
Artikel 4
Het verhandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake hun aanduiding.
Artikel 5
Het verhandelen van vruchtensap, uit sapconcentraat verkregen vruchtensap, geconcentreerd vruchtensap, door waterextractie verkregen vruchtensap, gedehydrateerd vruchtensap, vruchtensappoeder of vruchtennectar, geschiedt met inachtneming van de bij Richtlijn 2001/112/EG gestelde voorschriften inzake het bezigen van vermeldingen.
1.
Een wijziging van Richtlijn 2001/112/EG gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
2.
Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid de lidstaten verplicht of de mogelijkheid biedt tot het vaststellen van overgangsmaatregelen, worden deze door Onze Minister in de Staatscourant bekendgemaakt.
Artikel 7
Het Warenwetbesluit Vruchtensappen wordt ingetrokken.
Artikel 8
[Wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.]
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit vruchtensappen 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 oktober 2012
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de eerste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht