Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel

Uitgebreide informatie
Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Besluit
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. kinderopvang:
het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;
b. kosten voor kinderopvang:
het aantal uren kinderopvang vermenigvuldigd met de uurprijs van de kinderopvang.
c. werkgeversbijdrage:
de bijdrage van de werkgever in de kosten voor kinderopvang.
d. maximumuurprijs:
de maximumuurprijs die wordt gehanteerd voor de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten voor kinderopvang.
e. partner:
diegene die op grond van artikel 2 van de Wet kinderopvang partner is.
1.
De werkgeversbijdrage kan worden aangevraagd door al het personeel dat is benoemd door een bevoegd gezag of een centrale dienst als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en dat als ouder/verzorger is belast met de feitelijke verzorging van het kind van 0 jaar tot het tijdstip waarop het kind naar het voortgezet onderwijs gaat en waarvoor kosten voor kinderopvang (gaan) worden gemaakt.
2.
Een aanvrager met een partner kan slechts een aanvraag indienen indien de partner voldoet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Rijk, zoals omschreven in artikel 6, eerste 1 van de Wet kinderopvang.
3.
Alleen voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang via een geregistreerd gastouderbureau kan een werkgeversbijdrage worden aangevraagd.
4.
Het aantal uren kinderopvang waarvoor een werkgeversbijdrage wordt aangevraagd moet in redelijkheid overeenkomen met de betrekkingsomvang en de reistijd van en naar het werk.
5.
Dagdelen waarop aantoonbaar een opfriscursus of studie voor zijn bevoegdheidseis wordt gevolgd, worden gelijkgeschakeld met een aanwezigheidsperiode op school. Gedurende deze periode kan betrokkene gebruik maken van de regeling.
6.
De toekenning van een werkgeversbijdrage eindigt wanneer meer dan 6 maanden geen declaratie voor de kosten voor kinderopvang is ingediend, tenzij de ouder gemotiveerd aan Kintent heeft doorgegeven dat deze gedurende een periode langer dan 6 maanden geen gebruik zal maken van kinderopvang.
7.
Wanneer de ouder die een uitkering ontvangt op grond van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BBWO) en aan wie in de daaraan voorafgaande aanstelling een werkgeversbijdrage is toegekend, binnen zes maanden na de ingangsdatum van de uitkering opnieuw in het onderwijs wordt aangesteld, behoeft deze ouder niet opnieuw een aanvraag als bedoeld in artikel 5 in te dienen.
Artikel 3. De hoogte van de werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage bedraagt 1/6e deel van de feitelijke kosten voor kinderopvang voor zover de maximumuurprijs op jaarbasis niet wordt overschreden.
1.
Kintent te Utrecht voert deze regeling uit.
2.
In het kader van de uitvoering van deze regeling verstrekt Kintent aan de ouder financiële overzichten, inclusief een jaarlijkse eindafrekening.
1.
De werkgeversbijdrage wordt via het ’Aanvraagformulier werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel’ bij Kintent aangevraagd. Dit aanvraagformulier is op te vragen bij Kintent, Postbus 8545, 3502 RM te Utrecht, tel. 030-2323100.
2.
De aanvraag wordt minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden voordat men gebruik wil gaan maken van de regeling ingediend. Een werkgeversbijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
3.
Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij Kintent behandeld.
4.
De aanvrager krijgt binnen 2 weken uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de aanvraag.
1.
De ouder declareert de kinderopvang per maand of per kwartaal.
2.
De ouder dient de declaratie voor de kinderopvang uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de periode waarop de declaratie betrekking heeft, in bij Kintent.
3.
De werkgeversbijdrage wordt door Kintent aan de ouder uitbetaald.
4.
De werkgeversbijdrage wordt binnen 10 dagen na indiening van de declaratie uitbetaald, maar niet eerder dan op de 15e van de maand waarop de declaratie betrekking heeft.
5.
De ouder stuurt de eindafrekening van de kinderopvanginstelling binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar naar Kintent.
6.
Uiterlijk 1 maand nadat Kintent de eindafrekening van de kinderopvanginstelling van de ouder heeft ontvangen, vindt aan de hand van die eindafrekening een eindafrekening van de werkgeversbijdrage plaats.
Artikel 7. Intrekking beleidsregels
De volgende beleidsregels worden ingetrokken:
Kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel (Gele Katern 6, 12 maart 2003, kenmerk AB/A&A-2002/57701);
Wijziging regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel door wijziging van de ouderbijdrage per 1 april 2004 en buiten toepassing verklaring voor bve-sector per 1 augustus 2004 (Gele Katern 7, 14 april 2004, kenmerk AP/A&A-2004/9866).
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de datum waarop de Wet kinderopvang in werking treedt.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 9. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aanspraak op een werkgeversbijdrage
Artikel 3. De hoogte van de werkgeversbijdrage
Artikel 4. De landelijke uitvoeringsorganisatie
Artikel 5. Aanvraag werkgeversbijdrage
Artikel 6. Uitbetaling van de werkgeversbijdrage
Artikel 7. Intrekking beleidsregels
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht