Let op. Deze wet is vervallen op 11 mei 2003. U leest nu de tekst die gold op 10 mei 2003.

Wet, houdende verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997

Uitgebreide informatie
Wet van 27 september 2000, houdende verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de uitvoering van verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiƫle betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337) noodzakelijk is de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997 te verlengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997 wordt voor onbepaalde tijd verlengd.
Artikel 2
Deze wet vervalt met ingang van het tijdstip waarop het Sanctiebesluit Irak 1997 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2000
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven achtentwintigste september 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht