Artikel 5.18b. Vrijstelling MKB-beleggingen
[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2012/321.]
1.
MKB-beleggingen zijn in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren door een MKB-onderneming geëmitteerde aandelen, alsmede aandelen in een MKB-fonds.
Een MKB-onderneming is een vennootschap:
a. waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. waarvan doel en feitelijke werkzaamheden bestaan in andere activiteiten dan het beleggen van vermogen;
c. die ten tijde van de emissie van de in de eerste volzin bedoelde aandelen, geconsolideerd beschouwd:
1°. minder dan 250 werknemers heeft;
2°. in enig jaar nog niet een omzet heeft behaald van meer dan € 50 000 000;
3°. in enig jaar nog niet een balanstotaal heeft gehad van meer dan € 43 000 000; en
d. die is gevestigd in een gebied dat steun ontvangt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Een MKB-fonds is een op grond van het derde lid aangewezen beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarvan het doel en de feitelijke werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in het beleggen van vermogen in door MKB-ondernemingen in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren geëmitteerde aandelen.
2.
De in het eerste lid, onderdeel d, opgenomen voorwaarde geldt niet ingeval – beoordeeld overeenkomstig het eerste lid, onderdeel c – de desbetreffende vennootschap minder dan 50 werknemers heeft en de omzet en het balanstotaal niet meer bedragen dan € 10 000 000.
3.
Aanwijzing als MKB-fonds geschiedt op verzoek van een beleggingsinstelling bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de aanwijzing en de intrekking van de aanwijzing.
4.
Aanwijzing als bedoeld in het derde lid is ook reeds mogelijk in een aanloopperiode van drie maanden waarin een beleggingsinstelling nog niet voldoet aan de in het eerste lid opgenomen voorwaarde dat het doel en de feitelijke werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan in het beleggen van vermogen in door MKB-ondernemingen in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande kalenderjaren geëmitteerde aandelen.
5.
Op verzoek van een beleggingsinstelling wordt de in het vierde lid bedoelde aanloopperiode van drie maanden vervangen door een ingroeiperiode van maximaal twee jaar, indien de beleggingsinstelling voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.
6.
Bij ministeriële regeling kunnen voor de toepassing van dit artikel nadere regels worden gesteld.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Raamwerk
+ Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning
+ Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
- Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen
+ Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek
+ Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen
+ Hoofdstuk 8. Heffingskorting
+ Hoofdstuk 9. Wijze van heffing
+ Hoofdstuk 10. Aanvullende regelingen
+ Hoofdstuk 10bis. Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning
+ Hoofdstuk 10A. Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten
+ Hoofdstuk 10b. Horizonbepaling
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken