Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Advocatenwet en enige andere wetten te wijzigen in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten, alsmede om enkele andere wijzigingen in de Advocatenwet door te voeren;
Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Advocatenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel III
De Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt ingetrokken.
Artikel IIIa
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel IV
De artikelen 29 tot en met 40 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en artikel 38, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op geschillen over het door de advocaat aan de cliënt berekende salaris, in gevallen waarin de rekening van de advocaat is begroot door de raad van toezicht vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
Artikel IVa
De paragrafen 4, 4a en 4b van de Advocatenwet, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op klachten die tegen advocaten zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.
1.
Op verzoeken tot inschrijving als advocaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Advocatenwet, ingediend vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van deze wet, blijft het recht van toepassing zoals dat op dat moment gold.
2.
Op besluiten krachtens artikel 9c van de Advocatenwet, die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ka van deze wet, blijft het recht van toepassing zoals dat op dat moment gold.
Artikel IVc
Het bepaalde in artikel 20 van de Advocatenwet is van toepassing vanaf de eerste verkiezing als bedoeld in het eerste lid van dat artikel op of na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, van deze wet.
Artikel V
[Vervallen]
Artikel Va
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel VI
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie op artikel 70 van de Advocatenwet en artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
Artikel VIa
Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel I, onderdelen H, I, La, Nd, R, S, T, Za, AAb, AAc, DD, DDa, DDb, FF, FFa, FFc, FFd, FFe, FFg en FFh van deze wet in de praktijk.
Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel VIIa
Deze wet wordt aangehaald als: Wet positie en toezicht advocatuur.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 1 oktober 2014
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vijftiende oktober 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel IVb
Artikel IVc
Artikel V
Artikel Va
Artikel VI
Artikel VIa
Artikel VII
Artikel VIIa
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht