Wet van 7 juli 2010 tot samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen opgeheven.
1.
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Stichtse Vecht ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
2.
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente De Ronde Venen ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Artikel 3
Voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht wordt de op te heffen gemeente Maarssen en voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen wordt de op te heffen gemeente De Ronde Venen aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 4
Voor de op te heffen gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen wordt de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en voor de op te heffen gemeenten Abcoude en De Ronde Venen wordt de nieuwe gemeente De Ronde Venen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling ;
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid , in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
1.
Voor de nieuwe gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling .
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen wordt:
a. voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen de op te heffen gemeente De Ronde Venen belast;
b. voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht de op te heffen gemeente Maarssen belast.
3.
De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 7
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 8
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 9
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 7 juli 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de twaalfde augustus 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht