Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen en de grens met de gemeente Weesp te wijzigen om op korte termijn bij te dragen aan bestuurskrachtversterking in de Gooi en Vechtstreek;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Gooise Meren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bussum, Muiden en Naarden, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 3
Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens met de gemeente Weesp gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Gooise Meren wordt de op te heffen gemeente Bussum aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Bussum, Muiden en Naarden wordt de nieuwe gemeente Gooise Meren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
d. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
e. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
f. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
g. artikel 71a, in verband met de overgang van het persoonsregister.
Artikel 6
Indien de datum van herindeling valt op 1 januari 2016 is artikel 56e van de Wet algemene regels herindeling niet van toepassing.
1.
Indien op de dag voorafgaand aan de datum van herindeling aan de op te heffen gemeente Muiden geen aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet is verleend, behandelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek om een aanvullende uitkering van de gemeenteraad van Muiden als een verzoek van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren.
2.
De aanvullende uitkering aan de nieuwe gemeente Gooise Meren is gelijk aan de aanvullende uitkering die de op te heffen gemeente Muiden zou zijn verleend indien die gemeente niet was opgeheven.
3.
Voor de vaststelling van het peil van de eigen inkomsten van de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, en voor het bepalen van de maatregelen ter verbetering van haar financiële positie, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, wordt uitgegaan van de begroting van de op te heffen gemeente Muiden zoals die gold op de dag voorafgaand aan de datum van herindeling.
Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 9
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 10
[Wijzigt de Kieswet.]
Artikel 11
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 4 juni 2015
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de achttiende juni 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ § 2. Wijziging van de grens met de gemeente Weesp
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht