Wet van 26 april 2012 tot samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Molenwaard ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart .
Artikel 3
Voor de nieuwe gemeente Molenwaard wordt de op te heffen gemeente Graafstroom aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 4
Voor de op te heffen gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland wordt de nieuwe gemeente Molenwaard aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
1.
Voor de nieuwe gemeente Molenwaard wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Graafstroom belast.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.
4.
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 8
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]
Artikel 9
[Wijzigt de Kieswet.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wet herziening gerechtelijke kaart (KST 32891).]
Artikel 11
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 12
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 26 april 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de twaalfde juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ § 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht