Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet

Uitgebreide informatie
Wet van 20 december 1995, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheden tot identificatie van verzekerden in de zin van de Ziekenfondswet te vereenvoudigen door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van die sociale ziektekostenverzekering in te voeren, alsmede enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel II
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel III
De verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, van deze wet zijn ingeschreven bij een ziekenfonds, delen uiterlijk binnen een maand nadat het ziekenfonds hen schriftelijk daarom heeft verzocht hun sociaal-fiscaal nummer mee aan dat ziekenfonds.
Het vorenbedoeld verzoek wordt gedaan binnen twee maanden na het tijdstip waarop vorenbedoeld artikel in werking is getreden.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel V
Deze wet wordt aangehaald als: Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet.
Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1995
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht