Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase

Uitgebreide informatie
Wet van 20 november 1991, houdende nadere wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering in de richting van een algemene zorgverzekering met een risicodragende uitvoeringsstructuur wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede in samenhang daarmee wijzigingen aan te brengen in enige andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV
Overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 van de Ziekenfondswet met betrekking tot vormen van zorg die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gaan behoren tot de vormen van zorg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden vanaf dat tijdstip beschouwd als overeenkomsten, bedoeld in artikel 42 van laatstgenoemde wet.
Artikel XV
De tekst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de tekst van de Ziekenfondswet worden door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Artikel XVI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel XVII
Deze wet kan worden aangehaald als Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 november 1991
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de eenentwintigste november 1991
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht