Let op. Deze wet is vervallen op 17 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 16 november 2006.

Wet Stichting I.C.O.D.O.

Uitgebreide informatie
Wet van 28 september 1983, houdende machtiging tot mede-oprichting van de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat overgaat tot mede-oprichting van de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 ( Stb. 671) machtiging bij de wet vereist is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wordt gemachtigd mede op te richten de Stichting Informatie- en Coördinatie-orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen, hierna te noemen de Stichting, waarvan de ontwerp-statuten als bijlage bij deze wet zijn gevoegd.
Artikel 2
De Stichting heeft het recht de inlichtingen, die zij voor de vervulling van haar taak behoeft, te vragen aan overheidsorganen en openbare en particuliere instellingen, een en ander met uitsluiting van inlichtingen die vertrouwelijke gegevens over personen bevatten.
Artikel 3
Deze wet kan worden aangehaald als Wet Stichting I.C.O.D.O.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 september 1983
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de dertiende december 1983
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht