Wet van 18 maart 1987, houdende machtiging tot mede-oprichting van de Stichting Landelijke Organisatie Trauma Teams
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat tot mede-oprichting overgaat van de Stichting Landelijke Organisatie Trauma Teams en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 ( Stb. 671) machtiging bij de wet vereist is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Enig artikel
Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt gemachtigd overeenkomstig de bepalingen van de bij deze wet gevoegde concept-statuten mede op te richten de Stichting Landelijke Organisatie Trauma Teams, met dien verstande dat in de statuten wordt vastgelegd dat een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting, genomen door het daartoe bevoegde orgaan, niet in werking treedt dan nadat het door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is goedgekeurd.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1987
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de zesentwintigste mei 1987
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht