Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voor alle bijstandsgerechtigden een basale kennis van de Nederlandse taal van zeer groot belang is in verband met het participeren en het inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en het met het oog daarop wenselijk is de Wet werk en bijstand aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel II. Overgangsrecht
Op de persoon die op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze wet recht op algemene bijstand heeft, is gedurende een periode van zes maanden na die datum artikelĀ 18b, of artikelĀ 47c, tweede lid, derde en vierde zin, van de Participatiewet niet van toepassing.
Artikel IV. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel V. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet taaleis Participatiewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 20 maart 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtste april 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Participatiewet
Artikel II. Overgangsrecht
Artikel III. Indienbepaling Invoeringswet Participatiewet
Artikel IV. Inwerkingtreding
Artikel V. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht