Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.
Anloo
Beilen
Borger
Coevorden
Dalen
Diever
Dwingeloo
Eelde
Emmen
Gasselte
Gieten
Havelte
Meppel
Norg
Nijeveen
Odoorn
Oosterhesselen
Peize
Roden
Rolde
Ruinen
Ruinerwold
Schoonebeek
Sleen
Smilde
Vledder
Vries
Westerbork
De Wijk
Zuidlaren
Zuidwolde
Zweeloo
Artikel 2
nieuwe gemeente bestaande uit de op te heffen gemeenten
Aa en Hunze Anloo Gasselte Gieten Rolde
   
Borger-Odoorn Borger Odoorn
   
Coevorden Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
   
Emmen Emmen Schoonebeek
   
Meppel Meppel Nijeveen
   
Middenveld Beilen Smilde Westerbork
   
Noordenveld Norg Roden Peize
   
Westerveld Diever Dwingeloo Havelte Vledder
   
De Wolden Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
   
Zuidlaren Eelde Vries Zuidlaren
1.
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.
Aa en Hunze
Borger-Odoorn
Coevorden
Emmen
Meppel
Middenveld
Noordenveld
Westerveld
De Wolden
Zuidlaren
2.
In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.
Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
Artikel 3
De grenzen van de gemeenten Assen en Hoogeveen worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Artikel 4
In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , in verband met de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten
nieuwe gemeente aangewezen op te heffen gemeente
Aa en Hunze Anloo
Borger-Odoorn Borger
Coevorden Coevorden
Emmen Emmen
Meppel Meppel
Middenveld Beilen
Noordenveld Roden
Westerveld Havelte
De Wolden Zuidwolde
Zuidlaren Zuidlaren
Artikel 5
In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
aangewezen nieuwe gemeente op te heffen gemeente
Aa en Hunze Anloo Gasselte Gieten Rolde
   
Borger-Odoorn Borger Odoorn
   
Coevorden Coevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
   
Emmen Emmen Schoonebeek
   
Meppel Meppel Nijeveen
   
Middenveld Beilen Smilde Westerbork
   
Noordenveld Norg Roden Peize
   
Westerveld Diever Dwingeloo Havelte Vledder
   
De Wolden Ruinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
   
Zuidlaren Eelde Vries Zuidlaren
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
c. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
d. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
e. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;
f. artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten
1.
Artikel 41, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren.
2.
Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling , zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen overeenkomstig de bij artikel 5 behorende tabel.
1.
Voor de nieuwe gemeenten die bij deze wet worden ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen.
4.
In de situatie, bedoeld in het derde lid, eindigt de zittingsperiode van de leden van de ingevolge het eerste lid gekozen raad tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Artikel 8
De gemeenteraden van de in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 genoemde gemeenten nemen in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997. Artikel 41, tweede tot en met zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken zijn van overeenkomstige toepassing voor de onderscheidene toegevoegde gebieden.
Artikel 9
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 10
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 11
Gedeputeerde staten van Drenthe kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling , kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de artikelen 56, tweede lid, 107 aen 107 b , tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnormen voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten.
2.
Indien de raad van een bij deze wet betrokken gemeente binnen drie maanden na de datum van herindeling een besluit neemt tot splitsing van de gemeente, stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de beide gebiedsdelen een afzonderlijke opheffingsnorm vast. Artikel 107 b , eerste lid, eerste, tweede en vierde volzin, tweede lid, eerste en derde volzin, derde lid, eerste, derde en vierde volzin, en vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het vierde lid voor «6 maanden» telkens wordt gelezen: 3 maanden.
3.
De ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten op grond van artikel 56, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 107, tweede lid, 107 b en 107 c van de Wet op het basisonderwijs vastgestelde normen. De nieuwe normen gelden met ingang van 1 januari volgend op de datum van herindeling. Tot en met 31 december volgend op de datum van herindeling blijven op de scholen in de bij deze wet betrokken gemeenten de normen van toepassing die golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.
Artikel 13
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vijftiende juli 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven
+ Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling
+ Paragraaf 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht