Wet van 29 januari 1998, houdende intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de deelname van het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen te beëindigen en dat ingevolge artikel 8 van de Wet Havenschap Vlissingen onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet Havenschap Terneuzen de besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen goedkeuring bij de wet behoeven;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De besluiten van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 29 april 1997, van provinciale staten van Zeeland van 14 maart 1997 en van de raden van de gemeenten Vlissingen en Borsele van 27 maart 1997 en 6 maart 1997, onderscheidenlijk van de raden van de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent van 27 maart 1997 en 27 februari 1997 tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen zijn opgericht, worden goedgekeurd. Deze besluiten zijn als bijlagen bij deze wet gevoegd.
Artikel 2
De Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen worden ingetrokken.
Artikel 3
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1997, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 januari 1998
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Financiën,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste februari 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht