Wet van 22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 bepalingen op te nemen betreffende openbare biedingen op effecten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel l
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]
Artikel ll
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
1.
Artikel 6a, eerste en derde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 zijn gedurende zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet van toepassing op gedragingen terzake van een openbaar bod dat is aangekondigd voorafgaand aan dat tijdstip.
2.
Artikel 6a, eerste en derde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 zijn niet van toepassing op gedragingen terzake van een openbaar bod dat is aangekondigd voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet en dat is uitgebracht binnen zes maanden na dat tijdstip.
3.
Artikel 6a, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is niet van toepassing op een algemene maatregel van bestuur die op dezelfde datum als deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst.
Artikel lV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 maart 2001
De Minister van Financiƫn,
Uitgegeven de negentiende april 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel l
Artikel ll
Artikel lll
Artikel lV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht