Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2005.

Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag

Uitgebreide informatie
Wet van 22 december 1982, houdende uitvoering van aanbevelingen als bedoeld in artikel 63, derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een wettelijke grondslag te scheppen voor de uitvoering in Nederland van aanbevelingen als bedoeld in artikel 63, derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( Trb. 1951, 82);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan Onze Minister van Economische Zaken.
Artikel 2
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter uitvoering van aanbevelingen, vastgesteld krachtens artikel 63, derde lid, of de artikelen 63, derde lid, en 95, eerste lid, te zamen, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( Trb. 1951, 82).
1.
Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant .
3.
De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 7
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 8
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet uitvoering aanbevelingen artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag.
Artikel 9
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1982
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de dertiende januari 1983
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Toezicht op de naleving
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht