Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen in de sfeer van de autogerelateerde belastingen, in het bijzonder om het fiscale beleid om zuinige auto’s te stimuleren te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel XIV
Het koninklijk besluit van 23 juni 2011 (Stb. 321) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 wordt goedgekeurd.
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
1.
Op 1 januari 2013 is artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 van overeenkomstige toepassing op de artikelen XVII en XVIII.
2.
Artikel XVIII vindt eerst toepassing nadat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2015 is toegepast.
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XXVa
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XXVb
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XXVIIa
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XXVIIb
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
1.
Artikel 27a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing bij het begin van de kalenderjaren 2012 tot en met 2015 op de bedragen genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns.
2.
Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing bij het begin van de kalenderjaren 2012 tot en met 2015 voor zover het betreft de verhoging van de accijns, bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns.
3.
Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt geen toepassing bij het begin van de kalenderjaren 2012 tot en met 2015 op de bedragen, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, van de Wet belastingen op milieugrondslag.
Artikel XXIX
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel XXX
[Wijzigt het Belastingplan 2011.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
2.
Artikel XIII werkt terug tot en met 1 juli 2011.
Artikel XXXIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitwerking autobrief.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 22 december 2011
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIIIa
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVa
Artikel XXVb
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIIa
Artikel XXVIIb
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht