Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de loonbegrippen voor de loonheffingen te uniformeren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel Ia
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel II
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel IIa
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel V
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel X
[vervallen]
Artikel XI
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet investeren in jongeren.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Reparatiewet VWS 2006.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]
1.
Artikel 17, vierde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, zoals dat luidde op 31 december voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing met betrekking tot premie die over de jaren tot de inwerkingtreding van deze wet is betaald.
2.
Artikel 50 van de Zorgverzekeringswet en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden op 31 december voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing met betrekking tot inkomensafhankelijke bijdrage die over de jaren tot de inwerkingtreding van deze wet is ingehouden.
Artikel XXXVIII
Tijdelijke heffingskorting met betrekking tot de inkomstenbelasting
1. In de eerste drie kalenderjaren dat deze wet in werking is, geldt een heffingskorting met betrekking tot de inkomstenbelasting voor de belastingplichtige die bij het einde van het kalenderjaar, of indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar is geëindigd, bij het einde van de belastingplicht, de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt en die een uitkering geniet ingevolge een pensioenregeling of regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 waarop de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet wordt ingehouden.
2. In het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 1% van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen, met een maximum van € 182.
3. In het jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 0,67% van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen, met een maximum van € 121.
4. In het tweede jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 0,33% van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen, met een maximum van € 61.
Artikel XXXIX
Tijdelijke heffingskorting met betrekking tot de loonbelasting
1. In de eerste drie kalenderjaren dat deze wet in werking is, geldt een heffingskorting met betrekking tot de loonbelasting voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt en die een uitkering geniet ingevolge een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet wordt ingehouden.
2. In het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 1% van de in het eerste lid bedoelde uitkering, met een maximum van € 182.
3. In het jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 0,67% van de in het eerste lid bedoelde uitkering, met een maximum van € 121.
4. In het tweede jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van deze wet bedraagt de heffingskorting 0,33% van de in het eerste lid bedoelde uitkering, met een maximum van € 61.
Artikel XL
Op het moment dat deze wet in werking treedt worden de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij ministeriële regeling gewijzigd door de bedragen welke na toepassing van dat onderdeel voortvloeien uit de in de kolommen I en II van die tabel vermelde bedragen en de in kolom IV van die tabel vermelde percentages. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001, op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en op de bedragen in kolom III van de tabel in artikel 20b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
Artikel XLI
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XLII
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XXXIII, onderdeel A, en XXXIV in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel XLIV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet uniformering loonbegrip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 6 juni 2011
De Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de eenentwintigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel IIa
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIII
Artikel XLIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht