Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2004.

Wet verbod om sommige artikelen te laden in of te vervoeren met vissersvaartuigen

Uitgebreide informatie
Wet van 9 juli 1915, houdende verbod om sommige artikelen te laden in of te vervoeren met visschersvaartuigen
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is te voorkomen, dat door visschersvaartuigen in tijden van oorlog of oorlogsgevaar goederen worden uitgevoerd waarvan de uitvoer verboden is;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In tijd van oorlog of oorlogsgevaar is het verboden in visschersvaartuigen goederen, waarvan de uitvoer verboden is, in te laden of te vervoeren, voor zooverre die goederen niet noodig zijn voor uitsluitend gebruik aan boord.
Artikel 2
Door of namens Onzen Minister van Marine kan, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, geheel of gedeeltelijk dispensatie worden verleend van het verbod, bedoeld in artikel 1.
Artikel 3
Hij, die in strijd met het verbod bedoeld in artikel 1, eenig goed inlaadt of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.
De goederen waarmede het strafbare feit is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.
Feiten bij dit artikel strafbaar gesteld, worden beschouwd als misdrijven.
Artikel 4
Met het opsporen van de overtredingen van deze wet zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met den dag volgende op dien harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Juli 1915
De Minister van Marine,
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven den zestienden Juli 1915.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht