Wet van 24 juni 1992, tot wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en van enige andere wetten, onder meer ter omzetting van de bestemmingsheffingen op brandstoffen in verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud van de brandstoffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het jaar 1992 vooruitlopend op verdere maatregelen met ingang van het jaar 1993 de bestemmingsheffingen op brandstoffen in het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne ( Stb. 1988, 133) te vervangen door verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud van de brandstoffen, alsmede met het oog op de budgettaire situatie de opbrengst van deze belastingen ten opzichte van de opbrengst van de bestemmingsheffingen op brandstoffen te verhogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
a. petroleumcokes, per 1000 kilogram f 37,32
b. vloeibare brandstof, per 1000 kilogram f 39,04
c. gasvormige brandstof, per 1000 gigajoule f 278,54
1.
Indien deze wet in werking treedt met ingang van 1 juni 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61 i , eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
2.
Indien deze wet in werking treedt met ingang van 1 juni 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61 i , tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 61 c , onderdeel i , van laatstgenoemde wet vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
Artikel V
a. petroleumcokes, per 1000 kilogram f 40,09
b. vloeibare brandstof, per 1000 kilogram f 42,56
c. gasvormige brandstof, per 1000 gigajoule f 304,04
1.
Indien deze wet in werking treedt op of na 1 juli 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61 i , eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
2.
Indien deze wet in werking treedt op of na 1 juli 1992 bedraagt, in afwijking in zoverre van artikel 61 i , tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 61 c , onderdeel i , van laatstgenoemde wet vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot 1 januari 1993 voor:
Artikel VI
De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zoals die luidde een dag voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de bestemmingsheffingen op brandstof en de regulerende heffingen op gelode lichte olie met een researchoktaangetal lager dan 97 en op ongelode lichte olie met een researchoktaangetal lager dan 95, die voor de inwerkingtreding van deze wet krachtens de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne verschuldigd zijn geworden.
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 december 1989 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Kamerstukken 21 407) tot wet wordt verheven, vervallen de artikelen I, onderdelen B en C, en V van die wet.
Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel X
Deze wet kan worden aangehaald als Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 juni 1992
De Minister van Financiën,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de zesentwintigste juni 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht