Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het aantal uitzonderingsbepalingen in enkele socialezekerheidswetten terug te brengen en deze wetten te vereenvoudigen om zo de kosten gemoeid met de uitvoering te verlagen en tegelijkertijd de transparantie, de doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid voor de burger te bevorderen.
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Bij het vaststellen van het in het eerste lid genoemde tijdstip van inwerkingtreding van artikel II wordt in acht genomen dat dat artikel voor personen die voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst recht hebben op een halfwezenuitkering niet eerder in werking treedt dan zes maanden na die datum van uitgifte.
Artikel XII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet vereenvoudiging regelingen SVB.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 28 maart 2013
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de negenentwintigste maart 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel IIIa. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel IV. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget
Artikel V. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel Va. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel VIa. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel VIb. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel VII. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Artikel VIII. Wijziging van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
Artikel IX. Wijziging van de Samenloopregeling indonesische pensioenen 1960
Artikel X. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
Artikel XI. Inwerkingtreding
Artikel XII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht