Wet van 20 december 2012 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal socialezekerheidswetten te vereenvoudigen om zo de kosten gemoeid met de uitvoering te verlagen en tegelijkertijd de transparantie, de doelmatigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor de burger te vergroten;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel IX. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-01-2015]
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel X. Citeertitel [Materieel uitgewerkt per 01-01-2015]
Deze wet wordt aangehaald als: Wet vereenvoudiging regelingen UWV.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 20 december 2012
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel II. Wijziging van de Ziektewet
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel V
Artikel VI. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeid en zorg
Artikel VIII. Wijzing van de Ziektewet in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Artikel VIIIa. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Artikel VIIIb
Artikel VIIIc. Wijziging van de Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige eerstekamerlid Jurgens c.s. (33 133)
Artikel IX. Inwerkingtreding
Artikel X. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht